fbpx

Polityka prywatności

 • Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności Danych osobowych osób wysyłających podsumowanie spotkania za pośrednictwem demonstracyjnej wersji kalkulatora potrzeb aplikacji Salesbook (“Osoby Zainteresowane”). Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości wysłania podsumowania spotkania z demonstracyjnej wersji kalkulatora potrzeb Salesbook (“Salesbook”).

  1. DANE OSOBOWE
   1. Dane osobowe przekazywane przez Osobę Zainteresowaną przetwarzane są przez Salesbook (tj. Salesbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie,Al. Józefa Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000867947, NIP: 5170375196, oraz numer REGON: 364422265, o kapitale zakładowym w wysokości 100.450,00 złotych), który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej "RODO").
   2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Osobę Zainteresowaną, a następnie przesłanych Salesbook za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska Osoby Zainteresowanej, IP komputera, numeru telefonu.
   3. W Salesbook został powołany Inspektor do spraw ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: info@salesbook.com.
   4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) działań z zakresu marketingu bezpośredniego Salesbook, (c) działań promocyjnych i handlowych Salesbook, (d) kontaktu z osobami, które przekazały nam swoje dane kontaktowe. Dane osobowe Osoby zainteresowanej będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
   5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług opisanych powyżej.
   6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz dobrowolnie wyrażona zgoda Osoby Zainteresowanej.
   7. Dane osobowe Osoby Zainteresowanej powierzane Salesbook w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną powierzane są również firmie hostingowej świadczącej usługę hostingu na rzecz Salesbook. Dane osobowe zgromadzone przez Salesbook mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. Każdy podmiot, któremu Salesbook powierza do przetwarzania dane osobowe Osób zainteresowanych, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych.
   8. Salesbook w ramach Umowy powierzenia będzie powierzał przetwarzanie danych osobowych Osób Zainteresowanych podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. Podmiot przetwarzający dane osobowe Osób Zainteresowanych, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Osób Zainteresowanych, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Salesbook.
   9. Udostępnienie danych osobowych Osoby Zainteresowanej podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Osoby Zainteresowanej.
   10. Osobie Zainteresowanej przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do Salesbook, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Salesbook, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Salesbook na temat Osób Zainteresowanych, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Osoba Zainteresowana uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.
  2. INNE DANE
   1. Platforma może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Osoby Zainteresowanej – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Osobę Zainteresowaną, jeżeli Osoba Zainteresowana weszła na Platformę przez linka, informacje o przeglądarce Osoby Zainteresowanej, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformy. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Osób Zainteresowanych.
   2. Salesbook nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.
  3. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
   1. Dane osobowe Osoby Zainteresowanej są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Salesbook stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Osób Zainteresowanych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Salesbook z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Salesbook wykorzystuje technologię Secure Socket Layer (SSL), która ma za zadanie szyfrowanie transmisji informacji wymienianych pomiędzy przeglądarką Osoby Zainteresowanej i stroną Salesbook. Salesbook gwarantuje stosowanie wszystkich niezbędnych środków technicznych określonych w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniających zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Osób Zainteresowanych.
   2. Jednocześnie Salesbook wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną grozi przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Osoby Zainteresowanej szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Osoby Zainteresowanej, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Osoba Zainteresowana powinnna stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Osoby Zainteresowanej w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Salesbook rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
  4. COOKIES
   1. W celu prawidłowego działania strony internetowej, Salesbook korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Osoby Zainteresowanej za pośrednictwem strony, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Osoba Zainteresowana korzysta z strony – są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
   2. Salesbook wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Osoby Zainteresowanej oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Osoby Zainteresowanej, aż do ich skasowania.
   3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Osoby Zainteresowanej. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
   4. Cookies strony są bezpieczne dla urządzenia Osoby Zainteresowanej, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
   5. Osoba Zainteresowana może włączyć zapisywanie Cookies Zewnętrznych – Cookies Podmiotów trzecich, na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie cookies podmiotów trzecich nie będzie powodować niedostępności części lub całości usług.
   6. Osoba Zainteresowana może włączyć zapisywanie Cookies Zewnętrznych – Cookies Podmiotów trzecich, na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie cookies podmiotów trzecich nie będzie powodować niedostępności części lub całości usług.
   7. Salesbook wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Osoby Zainteresowanej i utrzymywania sesji Osoby Zainteresowanej; dostosowania zawartości stron do preferencji Osoby Zainteresowanej, takie jak: rozpoznanie urządzenia Osoby Zainteresowanej, zapamiętanie ustawień wybranych przez Osoby Zainteresowanej; zapewniające bezpieczeństwo danych; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
   8. Salesbook wykorzystuje Cookies Zewnętrzne, za uprzednią zgoda Osoby Zainteresowanej wyrażoną poprzez konfigurację ustawień przeglądarki, w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics.
   9. Osoba Zainteresowana może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Osoba Zainteresowana może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
   10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 • Jesteśmy polsko-brytyjskim startup-em rozwijającym system do prowadzenia skutecznych rozmów handlowych.

  Salesbook to innowacyjne narzędzie sprzedażowe i prezentacyjne dla zespołu sprzedawców mobilnych, których zadaniem jest dotarcie do klienta, analiza jego potrzeb oraz zaprezentowanie i konfiguracja produktu. System powstał w Polsce i z pomocą zewnętrznych inwestorów Venture Capital wychodzimy na szerokie wody. Już dziś z naszego rozwiązania korzystają renomowane firmy międzynarodowe w Polsce i za granicą.