Regulamin programu partnerskiego Salesbooka

 • SPIS TREŚCI

  I. Postanowienia Ogólne
  1. Salesbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, adres: Al. Józefa Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000867947, NIP 5170375196, kapitał zakładowy 9.250 zł („Salesbook”), dopuszcza możliwość współpracy z Partnerem w jednym lub w obu z pośród następujących obszarów:
   1. Partner Reseller – promowanie przez Partnera Aplikacji oraz wsparcie w procesie sprzedażowym Aplikacji, za wynagrodzeniem ustalanym zgodnie z Regulaminem;
   2. Partner Trener – umożliwienie Partnerowi świadczenia usług na rzecz klientów Salesbook, w zakresie związanym z wdrożeniem Aplikacji.
  2. W Regulaminie zawarto postanowienia: (i) odnoszące się wyłącznie do współpracy z Partnerem – Reseller (rozdział II); (ii) odnoszące się wyłącznie do współpracy z Trenerem (rozdział III); oraz właściwe dla wszystkich obszarów współpracy (rozdział I oraz IV). W każdym przypadku zastosowanie znajdują wyłącznie te postanowienia Regulaminu, które odpowiadają wybranemu przez Strony zakresowi współpracy.
  3. W żadnym wypadku Partner nie jest uprawniony ani zobowiązany do pośredniczenia w zawieraniu umów w imieniu lub na rzecz Salesbook. Umowa ani Regulamin w żadnym wypadku nie stanowią pełnomocnictwa, umowy agencyjnej, umowy o pracę, ani nie tworzą pomiędzy stronami jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej, takiej jak spółka cywilna.
  4. Partner samodzielnie określa swoją formę organizacyjną, model i sposoby realizowania współpracy oraz częstotliwość podejmowanych przez siebie działań, z zastrzeżeniem, że będą one zgodne z Regulaminem.
  5. Partner oświadcza i zobowiązuje się, że:
   1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz że zawierając i wykonując Umowę będzie stosować się do obowiązujących przepisów prawa, nie naruszając przy tym praw osób trzecich;
   2. zawiera Umowę jako profesjonalista, w tym posiada umiejętności, wiedzę, zasoby i doświadczenie niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu Umowy;
   3. niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni, zawiadomi Salesbook o wszelkich zmianach w zakresie prawdziwości powyższych oświadczeń lub w zakresie swoich danych identyfikacyjnych lub kontaktowych
   4. nie będzie angażować się w jakiekolwiek działania mogące prowadzić do zaistnienia konfliktu pomiędzy swoimi interesami, a interesami Salesbook lub (potencjalnego) klienta Salesbook;
   5. zna i będzie dotrzymywać standardów określanych przez Salesbook w zakresie odpowiednio zasad pozyskiwania lub obsługi klientów lub posługiwania się marką Salesbook, w tym będzie stosować określane przez Salesbook instrukcje i wytyczne.
  6. Partner może świadczyć swoje usługi zarówno w Polsce jak i poza jej granicami (na terytorium całego świata). W przypadku, gdy Partner ma swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski, Salesbook może żądać niezbędnej dokumentacji, w szczególności certyfikatu rezydencji, w celu prawidłowego udokumentowania prawa do zwolnienia od pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła, lub umożliwienia zastosowania stawki wynikającej z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W każdym wypadku ew. wypłacane wynagrodzenie Partnera może zostać pomniejszone o odpowiednie podatki czy inne obciążenia publicznoprawne, których Salesbook będzie płatnikiem z mocy prawa.
  7. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty zawarcia Umowy. Zawarcie Umowy następuje wyłącznie poprzez wymianę wyraźnych oświadczeń woli obu Stron, w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności (np. wymiana skanów podpisanych dokumentów), przy czym każda ze Stron może żądać niezwłocznego przesłania jej pisemnego potwierdzenia warunków Umowy. Wcześniejsza rejestracja kandydata na Partnera w systemie ew. udostępnianym przez Salesbook nie stanowi promesy ani gwarancji zawarcia Umowy, a jedynie element procesu przystępowania przez Strony do wymiany informacji niezbędnych dla oceny intencji zawarcia Umowy.
  II. Partner Reseller
  1. Przedmiot współpracy
   1. Partner, w zamian za określone Regulaminem wynagrodzenie, będzie świadczyć na rzecz Salesbook usługi marketingowe i wspierające sprzedaż Aplikacji, w tym w szczególności:
    a)promocję Aplikacji i pozyskiwanie na rzecz Salesbook potencjalnych klientów zainteresowanych jej nabyciem, w zakresie uzgodnionym z Salesbook;
    b)organizowanie i przeprowadzanie prezentacji Aplikacji i usług Salesbook;
    c)wspieranie Salesbook przy podejmowaniu czynności zmierzających do sprzedaży Aplikacji, w tym też odbiór i przekazywanie informacji oraz dokumentów;
    d)wsparcie klientów przy składaniu Salesbook zamówień na Aplikację;
    e)informowanie klientów o możliwości skorzystania z usług Trenerów współpracujących z Salesbook;
    f)sprawowanie opieki posprzedażowej, utrzymanie i podejmowania działań w zakresie wymiany informacji z klientem i wsparcia go w korzystaniu z Aplikacji, celem utrwalania jego relacji z Salesbook;
    g)podejmowanie innych, zgodnych z obowiązującym prawem i Regulaminem, działań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku Salesbook oraz popytu na Aplikację.
   2. Poza uczestniczeniem w obiegu dokumentów pomiędzy Salesbook a potencjalnym klientem lub klientem, w tym ofert i umów (czynności faktyczne), Partner nie jest umocowany do składania ani przyjmowania żadnych oświadczeń woli w imieniu lub dla Salesbook, w szczególności rodzących zobowiązania dla Salesbook, ani przyjmowania dla Salesbook świadczeń / zapłaty.
  2. Obowiązki Partnera
   1. Przy świadczeniu usług Partner zobowiązany jest w szczególności do:
    a)proponowania klientom Aplikacji Salesbook, zgodnie z najlepszą wiedzą, poprzedzoną etyczną i profesjonalną poradą i prezentacją możliwości Aplikacji;
    b)przeprowadzania przed zawarciem umowy z klientem spotkań analitycznych, w tym mającym na celu zbudowanie propozycji procesu możliwego do odzwierciedlenia w Aplikacji Salesbook;
    c)posługiwania się wyłącznie formularzami lub informacjami o funkcjonalnościach lub warunkach korzystania z Aplikacji, obowiązującymi w czasie prowadzenia danej rozmowy z klientem;
    d)bieżącego przekazywania Salesbook informacji nt. zamówień klientów oraz innych niezbędnych dokumentów do nawiązywania lub prowadzenia relacji z klientem;
    e)bieżącego przekazywania Salesbook wszelkich informacji mających znaczenie dla Salesbook, związanych z realizacją umowy z klientem, w tym na każde żądanie Salesbook.
   2. Partner, przedstawiając klientowi lub potencjalnemu klientowi informacje dotyczące współpracy z Salesbook, w każdym wypadku zapewnia, aby:
    a)propozycja współpracy z Salesbook była wyraźnie wydzielona, przejrzysta oraz niewprowadzająca w błąd;
    b)klient został wyraźnie poinformowany o tym, że ew. umowa w zakresie Aplikacji zostanie zawarta bezpośrednio z Salesbook.
   3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Partner, oprócz działań wyraźnie dopuszczonych w Regulaminie, nie jest uprawniony, w szczególności do:
    a)dokonywania zmian w warunkach korzystania z Aplikacji lub usług Salesbook, treści zamówień lub ofert, terminach płatności lub wysokości wynagrodzenia Salesbook;
    b)udzielania zniżek, upustów lub rabatów;
    c)odbierania zawiadomień klientów o wadach, składania klientom oświadczeń woli związanych z uznaniem lub odmową reklamacji lub roszczeń (co do zasadności lub wysokości);
    d)składania lub odbierania oświadczeń dotyczących wykonania umowy;
    e)prowadzenia akcji reklamowych lub promocyjnych (na rzecz Salesbook lub podmiotu trzeciego) bez uzgodnienia i uzyskania wcześniejszej wyraźnej zgody Salesbook co do formy i zakresu takich akcji reklamowych lub promocyjnych;
    f)oferowania Aplikacji w sposób niezgodny ze standardami Salesbook.
   4. Partner zostanie poinformowany o organizowanych przez Salesbook lub podmioty działające na jego rzecz, szkoleniach lub spotkaniach, w których uczestnictwo przez Partnera jest uzasadnione zapewnieniem prawidłowej realizacji Umowy.
   5. W celu realizacji przedmiotu umowy zawartej z Salesbook, Partner samodzielnie dysponuje czasem niezbędnym do świadczenia usług określonych w Regulaminie, z poszanowaniem terminów uzgodnionych z klientami. Partner nie jest zobowiązany do świadczenia usług przez określoną ilość godzin w jakimkolwiek okresie trwania Umowy, jednak zobowiązany jest do działania względem klientów lub potencjalnych klientów Salesbook z szacunkiem oraz profesjonalnie, dbając o pozytywny wizerunek/postrzeganie Salesbook i Aplikacji.
   6. Wykonywanie czynności w ramach Umowy odbywa się w siedzibie Partnera, u klienta lub w innym miejscu, stosownie do potrzeb prawidłowego wykonywania obowiązków.
  3. Obowiązki Salesbook, wsparcie Partnera, materiały marketingowe / informacyjne
   1. Salesbook zapewnia Partnerowi szkolenie i pomoc w przygotowaniu do właściwego wykonywania Umowy, na zasadach określonych Regulaminem. W terminie 30 dni od zawarcia Umowy, na podstawie odpowiedniej faktury VAT Partner zapłaci na rzecz Salesbook 1,00 (jeden) zł netto tytułem jednorazowego wynagrodzenia, za świadczenia Salesbook opisane w niniejszym pkt. 10 oraz punkcie 11 poniżej.
   2. W terminie i w zakresie określonym przez Salesbook, Salesbook:
    a)zapewni szkolenie Partnera w zakresie pozyskiwania i obsługi klienta, w formie i zakresie określonych przez Salesbook (w tym np. szkoleniowy udział/obecność przedstawiciela Salesbook na spotkaniach z pierwszym potencjalnym klientem);
    b)będzie wspierać Partnera informacyjnie przy pozyskiwaniu lub obsłudze klientów, w tym zwłaszcza poprzez komunikację mailową, telefoniczną lub bezpośredni udział w spotkaniu z klientem;
    c) udostępni Partnerowi dokumenty i niezbędne materiały informacyjne, którymi Partner będzie posługiwał się przy wykonywaniu umowy (prezentacje, przewodniki, wzory, etc.), udzielając na nie jednocześnie odpowiednich licencji, z zastrzeżeniem że Partner zobowiązany będzie do stosowania się do warunków takich licencji oraz innych wytycznych dot. korzystania przez Partnera z oznaczeń czy znaków towarowych Salesbook (np. księga znaku);
    d)udzieli Partnerowi dostępu do dedykowanego portalu lub innego narzędzia wykorzystywanego przez Salesbook do zarządzania relacjami z Partnerami oraz udostępniania materiałów, o których mowa w lit. c powyżej.
   3. Salesbook przewiduje możliwość zapraszania wybranych Partnerów do udziału w konferencjach i wydarzeniach branżowych. Salesbook może zdecydować o pokryciu kosztów Partnera związanych z uczestnictwem, tj. dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie.
   4. Przedstawiając Salesbook lub Aplikację, Partner uprawniony jest do posługiwania się wyłącznie materiałami udostępnionymi mu przez Salesbook. Partner ma możliwość zaprezentowania klientowi zasad współpracy z Salesbook w kształcie odbiegającym od otrzymanych od Salesbook materiałów (np. w zakresie ceny, zakresu usług, terminów) wyłącznie po wcześniejszym otrzymaniu wyraźnej zgody Salesbook na posługiwanie się takimi, konkretnymi informacjami. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi zostać wyrażona w formie pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności.
  4. Urządzenia
   1. Salesbook deklaruje gotowość do udostępnienia Partnerowi urządzeń niezbędnych do zaprezentowania klientowi funkcjonalności Aplikacji lub innych usług Salesbook, w szczególności iPadów. Udostępnienie nastąpi na podstawie odrębnej umowy zawartej z Partnerem.
   2. Jeżeli Partnerowi zostanie powierzone (na jakiejkolwiek podstawie) urządzenie niezbędne do zaprezentowania klientowi funkcjonalności Aplikacji lub innych usług Salesbook (w szczególności iPad), z chwilą wydania urządzenia na Partnera przechodzą ciężary związane urządzeniem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W wypadku utraty lub uszkodzenia urządzenia, Partner zobowiązany jest w szczególności zwrócić Salesbook wartość urządzenia (utrata) lub różnicę w wartości urządzenia (uszkodzenie) według aktualnej ceny katalogowej lub udokumentowanych kosztów naprawy.
  5. Zarządzanie relacjami z Partnerem, zasady przypisywania klientów
   1. Partner jest zobowiązany do korzystania ze wskazanego przez Salesbook narzędzia do zarządzania relacjami z Partnerami („System”). Warunkiem zawarcia Umowy (akceptacja Regulaminu przez Partnera i potwierdzenie przez Salesbook przyjęcia do Programu Partnerskiego) jest wcześniejsza rejestracja w Systemie, która nie gwarantuje jednak zawarcia Umowy.
   2. System umożliwia komunikację Partnera z Salesbook, przekazywanie materiałów marketingowo-sprzedażowych, a także zarządzanie klientami, którym Partner zaproponował lub zamierza zaproponować korzystanie z Aplikacji („Accounts”) oraz osobami kontaktowymi w ramach tych klientów („Leads”). System jest udostępniany na zasadach „as-is”, czyli bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień co do jego funkcjonalności lub parametrów.
   3. Accounts i Leads dodane do Systemu przez Partnera zostają przypisane do Partnera, z zastrzeżeniem dalszych postanowień tego punktu. Salesbook może również powierzyć Partnerowi już istniejące Account, w drodze jednostronnej decyzji, o czym poinformuje Partnera.
   4. Dany Account i wszystkie Leads w jego ramach mogą być przypisane wyłącznie do jednego Partnera, w danym momencie.
   5. Salesbook może odmówić przypisania Account do Partnera, jeśli:
    a)Account został już przepisany do innego podmiotu;
    b)w stosunku do danego Account zostały już podjęte przez Salesbook (lub na jego rzecz) lub przez innego Partnera działania w celu nawiązania współpracy;
    c)Partner obsługuje w danym momencie 30 Accounts lub więcej;
   6. Account lub Lead może zostać odebrany Partnerowi w następujących przypadkach:
    a)Partner naruszy warunki Regulaminu;
    b)Partner nie będzie aktywny w odniesieniu do przypisanego Account lub Lead przez okres co najmniej 3 miesięcy;
    c)Umowa Salesbook z Partnerem przestanie obowiązywać;
    d)klient poprosi o zmianę Partnera.
   7. Partner zobowiązuje się do stosowania etycznych i zgodnych z dobrymi obyczajami, a także prawem, sposobów pozyskiwania Accounts i Leads, w szczególności zobowiązuje się do: zaniechania kontaktów w zakresie Aplikacji Salesbook z Accounts i Leads przypisanych do innych Partnerów; uzyskiwania na rzecz Salesbook skutecznej zgody na przesyłanie informacji handlowych, przed ich przesyłaniem; prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z prawa ochrony danych osobowych, w szczególności informacyjnych.
   8. Partner zobowiązany jest do bieżącego informowania Salesbook o prowadzonych działaniach w stosunku do poszczególnych, przypisanych do niego Accounts i Leads. Partner co najmniej raz w miesiącu przedłoży Salesbook raport obejmujący podsumowanie takich działań z podziałem na poszczególne Accounts oraz Leads. Raport powinien obejmować w szczególności terminy przeprowadzonych rozmów lub spotkań, oraz przedmiot poczynionych ustaleń, a w miarę możliwości również planowane działania Partnera w stosunku do poszczególnych Accounts.
   9. Salesbook może w każdym momencie zażądać informacji dotyczącej całości lub części podjętych przez Partnera działań w stosunku do wybranego Account lub Lead, oraz przekazania całości materiałów, z których Partner korzystał w trakcie komunikacji z danym Account lub Lead, w tym okazanych lub przekazanych do Account, oraz otrzymanych od niego. W takim wypadku Partner każdorazowo przekaże wszystkie niezbędne informacje i materiały bez zbędnej zwłoki.
   10. Przekazywanie informacji, raportów i materiałów, o których mowa powyżej, będzie następowało za pośrednictwem wiadomości e-mail, Systemu lub w inny sposób, ustalony przez Strony.
   11. Odmowa przypisania lub odebranie Account oznacza brak / utratę prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 13 poniżej, niezależnie od podjętych przez Partnera działań.
  6. Wynagrodzenie Partnera
   1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, tytułem wynagrodzenia za prawidłowe świadczenie usług określonych Umową, Partner otrzyma wynagrodzenie w wysokości alternatywnie (prowizje nie podlegają łączeniu):

    a)

    20% wysokości opłat netto faktycznie uiszczonych przez klienta za licencję na korzystanie z Aplikacji na podstawie umowy, którą Salesbook zawarł z klientem wyłącznie w wyniku zaangażowania Partnera.

    Za sytuację taką uznaje się wypadek, w którym działania samego Partnera doprowadziły do podjęcia przez klienta decyzji czy, w jaki sposób i na jakich warunkach zawrze konkretną umowę z Salesbook, które to samodzielne działania Partnera objęły łącznie co najmniej: (i) pozyskanie nowego klienta (nieistniejący Account) albo obsłużenie przypisanego do tego Partnera Account’a; (ii) zaprezentowanie klientowi Aplikacji albo jej nowych funkcji (jeśli celowe); (iii) ustalenie wspólnie z klientem ostatecznej formy procesu, który znajdzie odzwierciedlenie w Aplikacji; (iv) przedstawienie możliwości zawarcia umowy, w tym jej warunków, terminu i zakresu wdrożenia oraz opcji/kosztów wdrożenia; (v) zmitygowanie ew. obiekcji klienta / odpowiedzi na ew. pytania. Równocześnie działanie Salesbook powinno obejmować wyłącznie potwierdzenie ustaleń i zawarcie nowej umowy.

    W przypadku zawarcia umowy przez Salesbook z klientem w szerszym zakresie niż pozyskany przez Partnera zgodnie z powyższym (np. większa ilość modułów Aplikacji lub ilość użytkowników, lub dłuższy okres abonamentowy), Partnerowi nie przysługuje wynagrodzenie ustalane od tej części opłat klienta.

    b)5% liczone od wysokości opłat netto faktycznie uiszczonych przez klienta za licencję na korzystanie z Aplikacji na podstawie umowy, którą Salesbook zawarł z klientem, który został przedstawiony Salesbook przez Partnera (pozyskanie nowego Accounta zainteresowanego nabiciem licencji na Aplikację i jego przypisanie do Partnera), albo który już jest Accountem przypisanym do Partnera i Partner zainicjował zawarcie nowej umowy, przy dalszym zaangażowaniu Partnera mniejszym niż określone w lit. a powyżej.
   2. W celu uniknięcia wątpliwości, wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym punkcie 13, nie przysługuje Partnerowi, w szczególności jeśli dany klient ma już utworzony Account nieprzypisany do tego Partnera, lub jeśli Salesbook lub inny Partner podjął już względem danego klienta działania w celu zawarcia umowy, o czym Salesbook niezwłocznie poinformuje Partnera.
   3. Partner jest zobowiązany udokumentować w sposób należyty swoje działania uzasadniające wysokość należnego mu wynagrodzenia i przedstawić odpowiednie dokumenty Salesbook, na żądanie Salesbook.
   4. Wysokość prowizji liczona jest wyłącznie od opłat za licencję na korzystanie z Aplikacji, chociażby Salesbook przysługiwały na podstawie umowy z klientem inne składniki wynagrodzenia, w tym np. za konfigurację Aplikacji, wdrożenie, udostepnienie urządzeń, szkolenia lub prace dodatkowe. W przypadku zawarcia z klientem umowy w innym zakresie niż licencja na korzystanie z Aplikacji, prowizja nie przysługuje.
   5. Z zastrzeżeniem pkt. 13.10 poniżej, Partner nabywa prawo do wynagrodzenia z chwilą, w której klient faktycznie zapłacił w całości wynagrodzenie należne Salesbook tyt. wszystkich opłat należnych Salesbook, z zastrzeżeniem zdań następnych. Jeżeli umowa zawarta pomiędzy Salesbook i klientem ma być wykonywana częściami, Partner nabywa prawo do wynagrodzenia w miarę wykonywania tej umowy. Z uwagi na ewentualne ograniczenia prawne lub faktyczne w dochodzeniu wynagrodzenia od klientów, w szczególności z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń, wynagrodzenie Partnera nie jest mu należne od kwot faktycznie uiszczonych przez Klienta na rzecz Salesbook w terminie późniejszym niż dwa lata od terminu ich wymagalności.
   6. Partnerowi nie przysługuje prowizja od kolejnych umów tego samego rodzaju zawartych z klientami pozyskanymi przez Partnera, chyba że spełnił on co od tych umów w sposób odpowiedni warunki opisane w pkt. 13.1. powyżej. Dotyczy to również przedłużenia pierwotnego i kolejnych okresów abonamentowych, rozszerzenia przedmiotu świadczenia Salesbook (w szczególności w zakresie ilości modułów Aplikacji lub ilości użytkowników) oraz podwyższenia opłat za licencję, wynikających z umów zawartych przy pośrednictwie Partnera, za które została mu przyznana prowizja.
   7. Jeśli Salesbook wraz z klientem ustalą nowy okres abonamentowy, który rozpocznie bieg przed upływem pierwotnego okresu abonamentowego, za który Partnerowi przysługuje wynagrodzenie, zachowuje on prawo do wynagrodzenia przez okres odpowiadający pierwotnemu okresowi abonamentowemu, chyba że nowy okres abonamentowy upływa z datą wcześniejszą.
   8. Partnerowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie od umów zawartych zgodnie z pkt. 13.1 powyżej, wyłącznie w przypadku ich zawarcia w czasie trwania niniejszej Umowy. Partnerowi przysługuje prawo do wynagrodzenia od takich umów w zakresie ustalonym zgodnie z 13.5 powyżej również po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
   9. Partnerowi może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie, w drodze jednostronnej decyzji Salesbook, potwierdzonej na piśmie lub w formie e-mail pod rygorem nieważności.
   10. Salesbook będzie bez zbędnej zwłoki informował Partnera o wysokości wynagrodzenia, jakie przysługuje mu zgodnie z Umową. Wynagrodzenie staje się należne Partnerowi:
    a)po upływie 14 dni od dnia, w którym suma należnych Partnerowi prowizji ustalonych zgodnie z punktem 13 przekroczy 1000 zł, jednak nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym (miesięczny okres rozliczeniowy); albo
    b)niezależnie od przekroczenia kwoty 1000 zł, po upływie roku od chwili nabycia prawa do jakiejkolwiek nierozliczonej kwoty wynagrodzenia zgodnie z punktem 13.5 powyżej (roczny okres rozliczeniowy), albo z chwilą rozwiązania Umowy (jeśli nastąpi wcześniej).
    W celu uniknięcia wątpliwości, do czasu przekroczenia progu, o którym mowa. w lit. a powyżej przyjmuje się, że Partner nie zakończył świadczenia na rzecz Salesbook usługi podlegającej rozliczeniu, a tym samym nie jest mu należne jakiekolwiek wynagrodzenie, aż do czasu zajścia jednej z okoliczności opisanej w lit. b powyżej.
   11. W przypadku Partnera będącego podatnikiem VAT czynnym, kwoty wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 13.1 oraz 13.10 stanowią kwoty netto i przy ich wypłacie zostaną podwyższone o należny podatek VAT. W przypadku Partnerów niebędących podatnikami VAT czynnymi, ww. kwoty wynagrodzenia stanowią kwoty brutto. W przypadku Partnerów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, wypłacane wynagrodzenie zostanie pomniejszone o należne kwoty podatków i innych danin publicznych.
   12. Prowizja będzie wypłacana na rzecz Partnera na podstawie prawidłowo wystawionej przez Partnera odpowiednio faktury VAT lub rachunku, przelewem na rachunek bankowy Partnera, w terminie 21 dni od doręczenia Salesbook prawidłowej faktury VAT lub rachunku. Terminem spełnienia świadczenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Salesbook.
   13. O ile co innego nie wynika z pisemnych lub e-mailowych pod rygorem nieważności ustaleń Stron, wynagrodzenie obliczane zgodnie z pkt 13.1 powyżej stanowi całość wynagrodzenia Partnera za wszystkie świadczenia realizowane zgodnie z Umową. Partnerowi nie przysługuje prawo do zwrotu jakichkolwiek wydatków, w tym także związanych z dotarciem do klienta, poniesionych w związku z wykonywaniem działalności objętej Umową, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej.
   14. Partner będący przedsiębiorcą oświadcza, że wskazany w celach rozliczeniowych przez niego rachunek bankowy został ujawniony dla Partnera w elektronicznym wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („Biała Lista”) i pozostaje aktualny. Partner zobowiązany jest do powiadomienia Salesbook o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie natychmiast. Salesbook zastrzega jednocześnie, że wszelkie płatności, w tym wynagrodzenie, należne Partnerowi od Salesbook zostaną zapłacone wyłącznie na rachunek bankowy Partnera ujawniony w Białej Liście w dacie zlecania płatności przez Salesbook (jeżeli ujawnionych jest więcej niż jeden rachunek, Salesbook ma prawo wyboru rachunku właściwego do dokonania zapłaty, chyba, że konkretny ujawniony rachunek został jednocześnie wskazany przez Partnera). Jeżeli w dacie zlecania płatności przez Salesbook w Białej Liście nie będzie ujawniony żaden rachunek bankowy Partnera, lub w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między oświadczeniami Partnera a informacjami ujawnionymi w Białej Liście, Salesbook jest uprawniony do powstrzymania się od wszelkich płatności na rzecz Partnera do czasu ujawnienia prawidłowego rachunku bankowego w Białej Liście i otrzymania powiadomienia w tym zakresie od Partnera. Za okres i z powodu powstrzymywania się od płatności przez Salesbook z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, Partner w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, nie ma prawa naliczania wobec Salesbook jakichkolwiek opłat, w szczególności odsetek ustawowych, karnych, odszkodowania, etc.
  7. Powierzenie danych osobowych
   1. Salesbook oświadcza, że jest administratorem danych osobowych klientów oraz partnerów biznesowych (w tym potencjalnych), ich pracowników i współpracowników, oraz danych osobowych innych osób przekazanych w ramach realizacji umów lub przy nawiązywaniu współpracy.
   2. Salesbook niniejszym powierza Partnerowi do przetwarzania dane osobowe powyższych kategorii podmiotów, w zakresie określonym poniżej i poleca Partnerowi ich przetwarzanie, a Partner zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z aktualnie obowiązującymi, tj. na moment zawarcia umowy, a także przez cały okres jej obowiązywania, aktami prawnymi (dalej łącznie: „Akty Prawne”) i Regulaminem.
   3. Partner może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Regulaminie i niezbędnym dla jego wykonania, przez czas trwania umowy.
   4. Partner zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy, tj. w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia przez siebie usług.
   5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania obejmuje: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej oraz inne dane osobowe przekazane w związku ze współpracą lub kontaktem.
   6. Partner obowiązany jest w szczególności:
    a)przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Salesbook – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na niego Akty Prawne, w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Partner informuje Salesbook o tym obowiązku prawnym, o ile Akty Prawne nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
    b)zapewnić by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
    c)podejmować wszelkie środki wymagane na mocy Aktów Prawnych, w szczególności stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Aktów Prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
    d)przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa poniżej oraz w Aktach Prawnych;
    e)biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Salesbook poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych Aktami Prawnymi;
    f)uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Salesbook wywiązać się z obowiązków określonych Aktami Prawnymi, w zakresie w jakim jest to wymagane prawem;
    g)udostępniać Salesbook wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Partnera, jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe, wynikających z Aktów Prawnych oraz umożliwić Salesbook lub audytorowi upoważnionemu przez Salesbook przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji i przyczyniać się do nich. Partner niezwłocznie informuje Salesbook, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Aktów Prawnych.
   7. Partner może powierzyć dane osobowe powierzone mu na mocy Regulaminu podmiotom trzecim wyłącznie w celu określonym w Regulaminie, zgodnie z Regulaminem i Aktami Prawnymi, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Salesbook w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
   8. W razie powierzenia, o którym mowa powyżej, Partner zapewni by na podmiot trzeci nałożone zostały te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszym Regulaminie. W razie niewywiązywania się przez podmiot trzeci z obowiązków ochrony danych, o których mowa w niniejszym ustępie, Partner ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność wobec Salesbook.
   9. W przypadku przechowywania przez Partnera danych osobowych lub ich kopii w systemie informatycznym lub na innych nośnikach, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Partner zobowiązuje się w zależności od decyzji Salesbook: niezwłocznie zwrócić Salesbook lub trwale protokolarnie usunąć powierzone dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, chyba że Akty Prawne nakazują przechowywanie tych danych.
  III. Partner Trener
  1. Przedmiot współpracy
   1. Salesbook, w zamian za wynagrodzenie w wysokości 1 zł netto, płatne przez Partnera w terminie 30 dni od zawarcia Umowy na podstawie odpowiedniej faktury VAT, włączy Partnera do prowadzonej przez siebie bazy Trenerów, których usługi będzie proponować / rekomendować swoim klientom, w związku wdrażaniem lub korzystaniem z Aplikacji. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi wynagrodzenie za wszystkie usługi Salesbook objęte niniejszym punktem 15 i 16 poniżej.
   2. Zakres usług Trenera, które mogą być proponowane klientom Salesbook może obejmować w szczególności:
    a)analizę procesu sprzedaży u klienta;
    b)zaprojektowanie nowego lub usprawnienie obecnego procesu sprzedaży u klienta;
    c)zaprojektowanie architektury aplikacji Salesbook zgodnej z przyjętym procesem sprzedaży;
    d)szkolenia dla kadry menedżerskiej po wdrożeniu Aplikacji;
    e)szkolenia dla kadry handlowej po wdrożeniu Aplikacji;
    f)kontrolę i aktualizację procesu w czasie.
  2. Zasady współpracy Stron
   1. W uzgodnionym przez Strony zakresie, Salesbook może przeprowadzić odpowiednie szkolenie lub szkolenia dla Partnera w zakresie funkcjonalności oraz obsługi aplikacji Salesbook. Szkolenie kończy się otrzymaniem Certyfikatu Partnera Salesbook.
   2. Salesbook w ramach odrębnej umowy może udostępnić Partnerowi iPada ze skonfigurowaną Aplikacją na czas wykonywania umów z klientami, w szczególności na czas szkoleń lub warsztatów.
   3. Salesbook wskaże osobę do kontaktu w organizacji Salesbook, która będzie źródłem informacji i wiedzy w sprawie obsługi klienta przez danego Partnera.
   4. Partner zobowiązany jest dostarczyć Salesbook następujące informacje i materiały, przed przystąpieniem Salesbook do rekomendowania Partnera swoim klientom w szczególności, wg wzoru i wytycznych przekazanych Partnerowi przez Salesbook:
    a)biografia/opis Partnera;
    b)osiągnięcia Partnera;
    c)opis metodyki/filozofii pracy;
    d)zdjęcie Partnera / jego przedstawiciela;
    e)link do profilu Partnera w portalu LinkedIn;
    f)standardowy cennik usług.
   5. W każdym przypadku decyzja o przekazaniu informacji lub materiałów określonemu klientowi Salesbook należy do Salesbook (dotyczy to również decyzji o sposobie lub zakresie przekazanych klientowi informacji lub materiałów). Salesbook może w szczególności podjąć powyższą decyzję z uwzględnieniem zakresu i jakości otrzymanych od Partnera informacji lub materiałów, dotychczasowej współpracy Partnera z klientami Salesbook, doświadczenia, które posiada Partner w określonych obszarach oraz potrzeb klienta związanych z wdrożeniem lub korzystaniem z Aplikacji.
   6. Salesbook może umieścić otrzymane od Partnera informacje lub materiały na swojej stronie WWW, z zastrzeżeniem, że Salesbook zobowiązuje się do niepodawania do publicznej wiadomości standardowego cennika usług Partnera, który Salesbook może przekazywać wyłącznie w bezpośredniej komunikacji z konkretnym klientem. Partner może wyraźnie zastrzec zakaz umieszczania konkretnych informacji lub materiałów na stronie WWW przez Salesbook, w formie pisemnej lub e-mail pod rygorem nieważności.
   7. Salesbook nie będzie modyfikował treści dostarczonych informacji lub materiałów w zakresie merytorycznym, może jednak w szczególności wprowadzać do nich zmiany redakcyjne lub formalne.
   8. Z zachowaniem powyższych reguł dotyczących ingerencji w treść informacji lub materiałów Partnera, Salesbook jest uprawniony do stworzenia z ich wykorzystaniem nowych dokumentów dotyczących Partnera, w tym jego działalności, i posługiwać się nimi w komunikacji z klientami. Działania te będą miały na celu przede wszystkim interes Partnera poprzez zwiększenie jego szans na podjęcie współpracy z klientem. Postanowienia niniejszej części Regulaminu stosuje się również do dokumentów przygotowanych przez Salesbook.
   9. W żadnym wypadku Salesbook nie będzie ingerował w politykę cenową Partnerów, nie uczestniczy też w przychodach Partnera.
   10. Salesbook nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji lub materiałów Partnera, w tym za konsekwencje przekazania informacji lub materiałów klientom, a w szczególności za zawarcie lub wykonanie umowy pomiędzy Partnerem i klientem. Salesbook nie działa jako przedstawiciel ani zastępca pośredni Partnera.
  3. Relacje Partnera z klientami
   1. Partner jest zobowiązany pozostawać w gotowości organizacyjnej oraz technicznej do podjęcia współpracy z klientami. W przypadku przejściowych problemów uniemożliwiających podjęcie takiej współpracy lub przewidywanych długich terminów realizacji, Partner niezwłocznie poinformuje o tym Salesbook.
   2. Po przedstawieniu klientowi informacji lub materiałów przez Salesbook dotyczącej współpracy z Partnerem, Partner nie może odmówić podjęcia rozmów z klientem i jest zobowiązany do podejmowania uzasadnionych działań w celu nawiązania i późniejszego utrzymania współpracy z klientem, w tym prowadzić rozmowy z klientem w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów klienta. Nie uchybia to uprawnieniu Partnera do podejmowania własnych, uzasadnionych decyzji biznesowych dotyczących współpracy z klientem.
   3. Partner jest zobowiązany powstrzymać się w szczególności od działań zmierzających do celowego nie zawarcia umowy z klientem lub zerwania z nim współpracy, w szczególności nie będzie prowadzić negocjacji z naruszeniem dobrych obyczajów, w tym bez zamiaru zawarcia umowy, oraz powinien powstrzymać się od wysuwania propozycji, których realizacja w sposób oczywisty przekracza oczekiwania lub możliwości finansowe klienta.
   4. Partner zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz klientów Salesbook z najwyższą starannością, wymaganą od profesjonalisty, z dbałością o postrzeganie i markę Salesbook oraz Aplikacji oraz z poszanowaniem interesów Salesbook.
  4. Licencje do materiałów Partnera
   1. Partner z chwilą przekazania Salesbook informacji lub materiałów, o których mowa w pkt. 16.4 powyżej, udziela Salesbook niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na rozporządzanie i korzystanie z tych treści w zakresie opisanym w Regulaminie na czas trwania współpracy Salesbook i Partnera oraz 1 rok od zakończenia tej współpracy (okres na usunięcie materiałów z bazy Salesbook). Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją uprawnień Salesbook.
   2. Partner zezwala Salesbook na samodzielne lub za pomocą podmiotów trzecich sporządzanie opracowań i wykonywanie praw zależnych, w zakresie tworzonych przez Salesbook z wykorzystaniem informacji lub materiałów Partnera dokumentów dotyczących Partnera zgodnie ze wcześniejszymi postanowieniami Regulaminu.
   3. W zakresie, w którym Partner nie jest uprawniony do udzielania licencji lub zgód, o których mowa powyżej, oświadcza, że uzyskał dla Salesbook licencje lub zgody od odpowiednich podmiotów trzecich. Partner zwolni Salesbook z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń podmiotów trzecich powstałych w wyniku wykorzystania zgodnie z Regulaminem informacji lub materiałów Partnera. Partner zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów poniesionych z tytułu wspominanych roszczeń przez Salesbook.
   4. Salesbook nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie klientowi nieaktualnych lub błędnych informacji lub materiałów, jeśli w takim kształcie otrzymał je od Partnera, a Partner zobowiązuje się działać w takim wypadku w sposób zabezpieczający interes Salesbook i „customer experience” klienta.
  IV. Część Wspólna (Postanowienia Końcowe)
  1. Czas trwania i rozwiązanie Umowy
   1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
   2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, co dotyczy także wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów.
   3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu niewykonania istotnych obowiązków przez drugą Stronę, w całości lub znacznej części, w tym w wypadku istotnego naruszania zobowiązań Strony, o ile Strona nie zaprzestanie takiego zachowania w terminie 7 dni od otrzymania od drugiej Strony wezwania do prawidłowego wykonywania Umowy, wskazującego naruszenia.
   4. Salesbook może zawiesić uprawnienia Partnera wynikające z Umowy, w tym zwłaszcza w zakresie prawa do posługiwania się marką, logo, tytułem Partnera/Trenera, możliwością podejmowania innych działań na podstawie Umowy, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Partner narusza postanowienia Umowy lub działa na szkodę Salesbook. W takim przypadku Partner zobowiązany jest do natychmiastowego zawieszenia realizowania Umowy, z wyjątkiem podejmowania działań niezbędnych dla realizowania jego prawnych lub umownych obowiązków względem podmiotów trzecich (wykonywanie umów Trenera z klientami). Partner jest niezwłocznie informowany o zawieszeniu oraz jego przyczynach. Strony podejmą niezwłoczne rozmowy w celu wyjaśnienia okoliczności stanowiących podstawę dla zawieszenia.
   5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia wymagają formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
   6. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron zgodnie z niniejszym punktem wyłącza odpowiedzialność tej Strony za skutki rozwiązania Umowy.
  2. Zakaz konkurencji i obowiązek lojalności
   1. Partner nie może pośrednio ani bezpośrednio prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Salesbook zarówno w czasie trwania Umowy, jak i w okresie jednego roku od dnia zakończenia jej obowiązywania. Strony zgodnie oświadczają, że jest to zobowiązanie ekwiwalentne wobec zobowiązań i świadczeń jakie Salesbook zaoferował w ramach Umowy Partnerowi.
   2. Działalnością konkurencyjną wobec Salesbook jest działalność na własnych rachunek lub w imieniu lub na rzecz innego podmiotu, odpłatna lub nieodpłatna, pośrednia lub bezpośrednia, dotycząca opracowywania, wytwarzania, oferowania, obsługi, wspierania sprzedaży lub promowania produktów lub usług takich jak lub podobnych do Aplikacji lub innych produktów lub usług oferowanych przez Salesbook jej klientom. Zakaz dotyczy terytorium całego świata, w tym też działalności prowadzonej za pośrednictwem Internetu.
   3. Za działalność konkurencyjną, o której mowa w punkcie 20.1 Strony nie uznają działalności Partnera będącego również lub wyłącznie Trenerem, w zakresie w jakim odpowiada ona czynnościom opisanym w punkcie 15.2 i jest zgodna z dotychczasową działalnością Partnera.
   4. Z zachowaniem reguł opisanych w punktach 20.1 – 20.3, Partner może pośredniczyć w sprzedaży produktów lub usług innych podmiotów, lub prowadzić taką sprzedaż na własną rzecz, z zastrzeżeniem następnego zdania. W trakcie wykonywania obowiązków Partnera, w tym podczas prezentacji Aplikacji lub usług Salesbook, bezpośrednio przed lub po tej prezentacji, Partner nie może oferować lub reklamować klientom innych produktów lub usług, choćby nie były konkurencyjne dla Aplikacji lub usług Salesbook (nie dotyczy to oferty Partnera Merytorycznego Salesbook), chyba że będą to produkty lub usługi komplementarne względem Aplikacji lub usług Salesbook lub działania takie zostaną uzgodnione z Salesbook.
   5. Partner nie może wyrażać negatywnych ocen o przedsiębiorcach konkurencyjnych i ich produktach. Partner nie będzie formułował negatywnych ocen względem Salesbook ani Aplikacji (dbałość o wizerunek).
   6. Partner zobowiązuje się, że w trakcie obowiązywania umowy z Salesbook nie będzie współpracował w jakimkolwiek zakresie i na jakiejkolwiek podstawie prawnej z innymi podmiotami, których działalność w jakikolwiek sposób może negatywnie wpłynąć na działalność Salesbook, choćby nie była to działalność konkurencyjna wobec Salesbook.
   7. Jeśli Partner ma wątpliwości czy jego działalność wykraczająca poza niniejszą Umowę ma charakter konkurencyjny lub negatywnie wpływający na wizerunek Salesbook, zobowiązany jest zwrócić się od Salesbook w celu ustalenia dopuszczalności podjęcia lub kontynuowania określonych działań na rzecz podmiotu trzeciego lub na własny rachunek. Strony zobowiązują się prowadzić rozmowy w powyższym zakresie w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony. Partner może podjąć lub kontynuować określoną działalność po uzgodnieniu tego przez Strony, w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
   8. Działania i zaniechania Partnera, do których zobowiązuje się on w niniejszym punkcie, dokonywane są, w ramach wzajemnych świadczeń Stron opisanych niniejszą Umową, bez dodatkowego wynagrodzenia.
   9. W przypadku naruszenia przez Partnera zobowiązania określonego w niniejszym punkcie, Partner może być zobowiązany do zapłacenia na rzecz Salesbook kary umownej, zgodnie z odrębnymi ustaleniami Stron, w tym w ramach Umowy. Ustalona kara zostanie zapłacona za każdy przypadek naruszenia, na pierwsze żądanie Salesbook, w terminie 21 dni. Nie wyłącza to prawa do odszkodowania w wysokości przekraczającej wspomnianą kwotę.
  3. Poufność informacji oraz licencja
   1. Partner zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, handlowych lub innych posiadających wartość gospodarczą, dotyczących Salesbook i jego produktów lub usług, jak też podmiotów powiązanych z Salesbook, klientów Salesbook (również potencjalnych) oraz wszystkich innych spraw, zdarzeń i procesów dotyczących Salesbook, co do których Partner uzyska informacje w związku lub przy okazji wykonywania umowy, w tym zwłaszcza również informacji uzyskanych od klientów Salesbook (również potencjalnych). W przypadku takiego żądania ze strony klienta Salesbook (również potencjalnego), Partner powinien podpisać w swoim imieniu odpowiednią umowę o zachowaniu poufności bezpośrednio z klientem.
   2. Partner zobowiązuje się zabezpieczyć wszelkie informacje określone w pkt. 21.1 powyżej przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym, a także zobowiązuje się do ich niewykorzystywania w jakimkolwiek celu niezwiązanym bezpośrednio z realizacją Umowy. Partner zobowiązuje się także do niewykonywania kopii ani fotokopii takich informacji ponad zakres wprost niezbędny dla realizacji Umowy. Partner nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji dotyczących lub należących do jednego klienta lub potencjalnego klienta, w celu działania względem lub na rzecz innego klienta lub potencjalnego klienta.
   3. Partner przyjmuje do wiadomości, że standardową sytuacją jest zawieranie przez Salesbook umów o zachowaniu poufności z klientami. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających przypuszczenie, że określone wykorzystanie przez Partnera informacji, o których mowa w punkcie 21.1 może naruszać obowiązek zachowania poufności ciążący na Salesbook na podstawie odrębnego stosunku prawnego z podmiotem trzecim, Partner zobowiązany jest powstrzymać się od podejmowania takich czynności. Okolicznością uzasadniającą przypuszczenie, o którym mowa powyżej może być w szczególności konkurencyjny charakter działalności potencjalnego klienta oraz klienta, którego dotyczą informacje, które Partner zamierza wykorzystać. Podjęcie wspomnianych czynności przez Partnera wymaga uprzedniej zgody Salesbook wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
   4. Obowiązek zachowania poufności wyznacza stan poufności poszczególnych informacji. Nieuprawnione upublicznienie informacji nie powoduje utraty przez nie charakteru poufnych.
   5. W przypadku dostarczenia w ramach umowy przez Salesbook informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, handlowych (w tym dotyczących bazy klientów / kontrahentów) lub innych posiadających wartość gospodarczą, wraz z umożliwieniem wykorzystania ich przez Partnera, następuje to na zasadzie licencji (licencja know-how) przyznanej wyłącznie na potrzeby wykonania umowy przez Partnera i wyłącznie przy współpracy z Salesbook (i przez ten okres). Dotyczy to również informacji pozyskanych w trakcie obowiązywania umowy przez Partnera podczas lub przy okazji wykonywania obowiązków umownych.
   6. Partner jest zobowiązany do nieużywania oznaczeń dotyczących Salesbook (lub spółek powiązanych), oznaczeń do nich podobnych oraz materiałów dotyczących Salesbook (lub spółek powiązanych) w dowolnych materiałach, w tym reklamowych lub informacyjnych, bez uprzedniej zgody Salesbook. Powyższe nie dotyczy posługiwania się w trakcie trwania umowy materiałami przekazanymi Partnerowi przez Salesbook zgodnie z ich przeznaczeniem.
   7. Po zakończeniu obowiązywania umowy, a także na żądanie Salesbook, Partner zobowiązany jest zwrócić Salesbook wszystkie niewykorzystane materiały w terminie 7 dni od daty zakończenia obowiązywania umowy lub otrzymania odpowiedniego wezwania, a także zwrócić lub (wedle wyboru Salesbook) zniszczyć wszystkie kopie informacji poufnych, o których mowa w tym punkcie 21.
   8. Zobowiązania określone niniejszym punktem 21 obowiązują przez cały okres trwania Umowy oraz 10 lat po jej rozwiązaniu, co nie wyłącza zobowiązania Partnera do zachowania w tajemnicy danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania lub tajemnic przedsiębiorstwa Salesbook również po tym okresie (o ile nadal będzie w ich posiadaniu).
   9. W przypadku naruszenia przez Partnera zobowiązania określonego w niniejszym punkcie, Partner może być zobowiązany do zapłacenia na rzecz Salesbook kary umownej zgodnie z odrębnymi ustaleniami Stron, w tym w ramach Umowy. Ustalona kara zostanie zapłacona za każdy przypadek naruszenia, na pierwsze żądanie Salesbook, w terminie 21 dni. Nie wyłącza to prawa do odszkodowania w wysokości przekraczającej wspomnianą kwotę.
   10. Partner przyjmuje do wiadomości, że informacje i materiały, do których dostęp uzyska w związku z zawarciem Umowy, w tym również pozyskane przez niego na rzecz Salesbook, podlegają ochronie prawnej nie tylko na podstawie objętego tym punktem zobowiązania do poufności, ale także na podstawie przepisów prawa, a tym samym ich wykorzystywanie lub ujawnianie może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną. W szczególności ochronie podlegają informacje posiadające wartość gospodarczą dla Salesbook lub jego klientów, w szczególności dotyczące bazy klientów, potencjalnych klientów lub kontrahentów, jako dane osobowe lub tajemnice przedsiębiorstwa Salesbook. W związku z powyższym Partner jest świadomy, że w kwalifikowanych przypadkach naruszeń jego obowiązków związanych z ochroną informacji poufnych, w tym zwłaszcza danych osobowych klientów, lub zakazem ich wykorzystywania dla celów innych niż realizacja tej Umowy, może ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną, w szczególności na podstawie:
    a)art. 266 § 1 Kodeksu karnego za nieuprawnione (w szczególności wbrew niniejszej umowie) ujawnienie lub wykorzystanie informacji poufnych (odpowiedzialność karna);
    b)art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych, za bezprawne przetwarzanie danych osobowych (odpowiedzialność karna);
    c)art. 79 oraz 115-118 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności za nieuprawnione utrwalanie i udostępnianie stanowiących własność Salesbook materiałów chronionych prawem autorskim (odpowiedzialność odszkodowawcza lub karna);
    d)art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji poufnych Salesbook.
  4. Pozostałe postanowienia
   1. Salesbook jest administratorem danych udostępnianych mu w związku z zawarciem i realizacją umowy, np. osób kontaktowych lub pracowników / współpracowników Partnera. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania przez Salesbook danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Salesbook: /pl/.
   2. Partner oświadcza, że on oraz osoby, których dane udostępnił, zapoznały się z treścią zasad przetwarzania danych osobowych przez Salesbook, oraz zobowiązuje się zapewnić, że osoby, których dane będą udostępniane w trakcie realizacji umowy, zapoznają się z treścią tych informacji we właściwym czasie.
   3. W każdym przypadku posługiwania się przez Partnera osobami trzecimi, zobowiązany jest on do nałożenia na te osoby analogicznych zobowiązań jakie wynikają dla niego z Umowy, w zakresie uzasadnionym zakresem powierzanych im czynności. Za wszelkie działania lub zaniechania tych osób (w tym ew. podwykonawców) w każdym wypadku odpowiada on jak za własne działania lub zaniechania. Salesbook jest uprawniony do sprzeciwu względem korzystania przez Partnera z podwykonawców, których zaangażowanie mogłoby naruszać słuszne interesy Salesbook i Partner zastosuje się do takiego sprzeciwu.
   4. Salesbook zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 30 (trzydziestu) dni od dnia wysłania informacji o zmianie na adres poczty elektronicznej Partnera. Partner ma prawo w tym terminie wypowiedzieć umowę i w takim wypadku Umowa w jej dotychczasowym brzmieniu ulega rozwiązaniu wraz z upływem terminu wypowiedzenia. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
    a)zmiana przepisów prawa regulujących świadczenia objęte umową, w tym wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
    b)zmiana zakresu lub warunków oferty Salesbook dla klientów, w tym sposobu lub ceny świadczenia usług, w szczególności spowodowana wprowadzeniem nowych, modyfikacją lub wycofaniem dotychczasowych funkcjonalności Aplikacji lub usług;
    c)względy techniczne lub technologiczne, w tym rozwój Aplikacji.
   5. Odpowiedzialność Salesbook względem Partnera w związku z zawarciem, realizacją lub rozwiązaniem niniejszej umowy jest w każdym wypadku ograniczona wyłącznie do bezpośrednich szkód rzeczywistych (wyłączenie odpowiedzialności za utracone korzyści oraz szkody pośrednie), spowodowanych przez zawinione działanie Salesbook.
   6. Partner nie może bez zgody Salesbook przenieść jakiejkolwiek wierzytelności związanej z niniejszą umową na osobę trzecią. Zgoda musi zostać wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
   7. Partner nie może potrącić jakiejkolwiek swojej wierzytelności z wierzytelnością Salesbook związaną z niniejszą umową.
   8. Wszelkie spory wynikające z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.
   9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
   10. Umowa wraz z Regulaminem obejmuje całość porozumienia Stron, w szczególności na Umowę nie składają się jakiekolwiek wzorce umowne czy regulaminy stosowane przez Partnera (Strony wprost wyłączają ich stosowanie). Ustalenia pomiędzy stronami zastępują odpowiednie postanowienia Regulaminu wyłącznie, jeśli z okoliczności wynika niebudząca wątpliwości wola stron modyfikacji zapisów Regulaminu.
   11. Wszelkie ustalenia dokonane pomiędzy stronami w formie ustnej (również telefonicznej) dla swej ważności wymagają ich potwierdzenia w formie pisemnej lud dokumentowej (np. poprzez e-mail, faks) nie później niż 24 godziny od ich dokonania.
 • Jesteśmy polsko-brytyjskim startup-em rozwijającym system do prowadzenia skutecznych rozmów handlowych.

  Salesbook to innowacyjne narzędzie sprzedażowe i prezentacyjne dla zespołu sprzedawców mobilnych, których zadaniem jest dotarcie do klienta, analiza jego potrzeb oraz zaprezentowanie i konfiguracja produktu. System powstał w Polsce i z pomocą zewnętrznych inwestorów Venture Capital wychodzimy na szerokie wody. Już dziś z naszego rozwiązania korzystają renomowane firmy międzynarodowe w Polsce i za granicą.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, zamknij to okno.
Dowiedz się więcej »