Regulamin Salesbook PV

 • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z aplikacji, która służy do sprzedaży produktów i usług fotowoltaicznych (dalej jako „Aplikacja”).  DEFINICJE

  USŁUGODAWCA – Salesbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000867947, numer NIP 5170375196; adres poczty elektronicznej info@salesbook.com; strona internetowa: www.salesbook-app.com.


  INSTANCJA – wyodrębniona część infrastruktury Aplikacji z dedykowaną konfiguracją dla Klienta składająca się z przestrzeni dyskowej oraz bazy danych w ramach której zakładane jest Konto.


  KONTO – wyodrębnione miejsce w Instancji zakładane dla Użytkownika, w którym zapisane są dane, w tym dotyczące Użytkownika, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp w celu korzystania z Aplikacji przy użyciu loginu i hasła; ilość Kont uzależniona jest od ilości wykupionych licencji przez Klienta.


  REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, określający zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta.


  UMOWA – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w jego załącznikach, a w zakresie nieuregulowanym Regulaminem, w przepisach prawa polskiego.


  CENNIK – załącznik do Regulaminu, określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie przez Klienta z Usługi oraz zakres świadczonych Usług.


  POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych.


  INFORMACJE POUFNE – szczegóły ustaleń Stron dotyczące zawarcia i wykonania Umowy, a także wszelkie materiały, dokumenty i informacje do których Strony miały dostęp, chociażby pośrednio w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.


  DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.


  GODZINY PRACY – godziny od godz. 9.00 do godz. 16.00 w dni robocze.


  CZAS REAKCJI – maksymalny czas liczony od chwili dokonania zgłoszenia Pomocy Technicznej, w którym Usługodawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia do analizy zgłoszenia dotyczącego Pomocy Technicznej.


  SIŁA WYŻSZA – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w profesjonalnych stosunkach zawodowych, oraz które jest zewnętrzne, zarówno w stosunku do Klienta, jak i do Usługodawcy, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić działając z należytą starannością.


  OPŁATA KONFIGURACYJNA – jednorazowa opłata za Konfigurację w wysokości określonej w Cenniku.


  USŁUGA – płatna usługa, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta na podstawie Umowy i Regulaminu, polegająca w szczególności na udostępnieniu Klientowi korzystania z Aplikacji. Szczegółowy zakres Usługi znajduje się w postanowieniach Regulaminu.


  KLIENT – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zamawiający korzystanie z Usługi w związku ze swoją zawodową lub gospodarczą działalnością, z którym Usługodawca zawrze Umowę.


  DANE KLIENTA – wszelkie dane w tym obrazy, tekst które Klient przekazuje Usługodawcy w celu dokonania Konfiguracji oraz dane które Klient przekazuje, przetwarza oraz przechowuje korzystając z Aplikacji.


  KONFIGURACJA – prace po stronie Usługodawcy polegające na umieszczeniu w Aplikacji Danych Klienta w celu dostosowania Aplikacji do potrzeb Klienta.


  OKRES KONFIGURACJI – okres wynoszący 14 dni od dnia przekazania Klientowi Danych Klienta.


  OKRES ABONAMENTOWY – okres świadczenia Usług, za który Klient uiszcza Wynagrodzenie; Okres abonamentowy może wynosić 1 miesiąc lub 12 miesięcy; pojedynczy Okres abonamentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy.


  STRONY – łącznie Usługodawca oraz Klient.


  KOORDYNATOR – osoba upoważniona przez Klienta, odpowiedzialna za bieżące i prawidłowe wykonywanie Umowy; uwagi w przedmiocie wykonywania Umowy przez osobę, która nie jest upoważniona ze strony Klienta, mogą zostać pominięte przez Usługodawcę.


  UŻYTKOWNIK – pracownik Klienta lub osoba współpracująca z Klientem w oparciu o umowę cywilnoprawną, korzystająca z Usługi w imieniu i z upoważnienia Klienta.


  POMOC TECHNICZNA – standardowa pomoc techniczna obejmująca udzielenie odpowiedzi na podstawowe w ocenie Usługodawcy pytania Koordynatora Klienta lub inne wsparcie w zakresie bezpośrednio związanym z korzystaniem z Aplikacji lub Usługi. Pomoc techniczna będzie zapewniania przez Usługodawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie za pomocą infolinii, której numer dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy. Klientowi może zostać udostępniona opcja zakupienia odrębnej usługi polegającej na rozszerzonej pomocy technicznej.


  WYNAGRODZENIE – opłaty pobierane przez Usługodawcę od Klienta na zasadach określonych Umową, tytułem świadczenia Usług w ramach Umowy w danym Okresie abonamentowym.  I. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  Przed zawarciem Umowy Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin, Cennik oraz Politykę Prywatności, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności jest stale dostępna na stronie www.salesbook-app.com.


  Regulamin określa warunki i zasady wykonywania Usług na rzecz Klienta przez Usługodawcę, jak również prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i ich nie zaakceptował, nie może korzystać z Aplikacji.


  Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy i Regulaminu będzie prawo polskie.


  Usługodawca udostępnia Aplikację odpłatnie. Cena za Usługę uzależniona jest od ilości Użytkowników korzystających z Aplikacji.


  Klient akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikłe ze skorzystania przez Klienta z Usługi opisanej w Regulaminie i Cenniku.


  Klient może skorzystać z Konfiguracji pod warunkiem uiszczenia przez Klienta Opłaty Konfiguracyjnej.


  Usługodawca swobodnie decyduje o funkcjonalności Aplikacji i zakresie Usługi mając na względzie potrzebę rozwoju Aplikacji i dostosowania Aplikacji i Usług do wymogów rynku. Jeżeli Klient nie zgadza się ze zmianami, może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zgodnie z postanowieniami pkt IV. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do przeniesienia wszelkich praw do Aplikacji na podmiot trzeci bez uszczerbku dla praw Klienta wynikających z Umowy.


  Zabrania się korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności Klient nie może umieszczać materiałów, które mogą naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich lub stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem.


  Klienta obowiązuje również zakaz ingerowania w integralność treści i formy Aplikacji.  II. WYMAGANIA TECHNICZNE

  W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji, po stronie Klienta muszą zostać spełnione minimalne warunki techniczne, które dostępne są pod adresem www.salesbook-app.com/pl/wymagania-techniczne/.  III. ZAKRES USŁUGI

  Na podstawie Umowy z Klientem, Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z Aplikacji na którą składa się:

  1. dostęp do Aplikacji na platformie iPad;
  2. dostęp do Panelu dla handlowca z mechanizmami CRM;
  3. dostęp do Panelu dla managera z raportami przez stronę WWW;
  4. dostęp do Panelu administracyjnego z CMS przez stronę WWW;


   Dodatkowo zakres Usług obejmuje:

  5. Konfigurację Aplikacji poprzez umieszczenie Danych Klienta w systemie Aplikacji (zdalna konfiguracja systemu przez konsultanta Usługodawcy);
  6. dostęp do aktualizacji i nowych wersji Aplikacji;
  7. hosting Aplikacji w chmurze Microsoft Azure;
  8. szkolenie online z obsługi Panelu administracyjnego oraz Aplikacji;
  9. Pomoc Techniczną;


   przy czym zakres Pomocy Technicznej obejmuje:

  10. monitorowanie dostępności i wydajności uruchomionych Usług 24/7/365;
  11. kontakt z Usługodawcą dostępny w godzinach pracy;
  12. wsparcie e-mailowe i telefoniczne dla Koordynatora Klienta w zakresie Pomocy Technicznej;
  13. gwarantowany Czas reakcji na zgłoszenie dotyczące Pomocy Technicznej (‹ 24h w godzinach pracy);
  14. średni Czas reakcji na zgłoszenie dotyczące Pomocy Technicznej (‹ 3h w godzinach pracy).

  Dodatkowo do zakresu Usług wchodzą inne standardowe usługi związane z korzystaniem z Aplikacji, za które Klient dokona dodatkowej opłaty zgodnie z Cennikiem.


  Zakres Usług może zostać poszerzony o prace dedykowane dla Klienta zgłoszone Usługodawcy na podstawie oddzielnego zamówienia, do którego niniejszy Regulamin nie będzie miał zastosowania.  IV. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

  Korzystać z Usług mogą tylko Klienci posiadający Instancję. W celu założenia Instancji, Klient składa zamówienie Usługodawcy drogą e-mailową lub telefonicznie.


  W toku składania zamówienia Klient podaje dane niezbędne Usługodawcy do założenia Instancji i świadczenia Usługi, w tym nazwę firmy oraz adres poczty elektronicznej na który Usługodawca prześle Klientowi Regulamin wraz z załącznikami. Podany adres poczty elektronicznej posłuży do komunikacji Usługodawcy z Klientem, w tym do zawarcia Umowy.


  Usługodawca prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej Cennik oraz link do Regulaminu i Polityki Prywatności. Klient poinformuje Usługodawcę wiadomością zwrotną, że:

  1. otrzymał i zapoznał się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptuje jego treść;


   Ponadto, poinformuje Usługodawcę, o:

  2. liczbie Użytkowników którzy będą korzystać z Aplikacji;
  3. wariancie uiszczania abonamentu za licencję – miesięcznie lub rocznie;
  4. dane osoby, która będzie pełniła funkcję Koordynatora Klienta.

  Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem następuje z chwilą wysłania wiadomości zwrotnej przez Klienta Usługodawcy w zakresie opisanym co najmniej w pkt 1 powyżej.


  Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że:

  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń, zawierając tym samym Umowę;
  2. dane podane przy składaniu zamówienia są prawdziwe, a także oświadczenia złożone w Regulaminie są zgodne z prawdą; 
  3. osoba, która zaakceptowała Regulamin w imieniu Klienta była odpowiednio umocowana do reprezentowania Klienta;
  4. treść Umowy określa wyłącznie Regulamin, w szczególności na Umowę nie składają się jakiekolwiek wzorce umowne czy regulaminy stosowane przez Klienta.

  W ramach Instancji Klient będzie posiadał Konto umożliwiające korzystanie z Aplikacji. Ilość Kont będzie uzależniona od liczby Użytkowników dla których Usługa zostanie wykupiona. Login i hasło do konta zostaną przekazane Klientowi przez Usługodawcę.


  Użytkownik obowiązany jest nie udostępniać osobom trzecim danych dostępowych do Konta. Użytkownik za pośrednictwem Klienta obowiązany jest poinformować Usługodawcę o każdym nieuprawnionym wejściu lub korzystaniu z jego Konta. 


  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zarządzanie czy administrowanie Kontem przez Użytkownika, za co odpowiada wyłącznie Klient.


  Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany swojego hasła. Czynności tej dokonuje za pośrednictwem Konta.


  Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy przy płatności dokonanej przez Klienta z góry za 12 miesięcy. Umowa zawarta na okres 12 miesięcy ulega automatycznemu przedłużeniu wynoszący kolejne 12 miesięcy jeżeli Klient nie poinformuje Usługodawcy drogą e-mailową o chęci zaprzestania korzystania z Usług lub zmianie Okresu abonamentowego na wynoszący 1 miesiąc w terminie 30 dni przed zakończeniem Umowy.


  Przy płatności miesięcznej czas trwania Umowy wynosi co najmniej Okres abonamentowy. Z dniem zakończenia Okresu abonamentowego, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres odpowiadający zakończonemu Okresowi abonamentowemu. Zasada określona w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie w przypadku upływu kolejnych, przedłużonych okresów Umowy. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym momencie ze skutkiem na koniec Okresu abonamentowego obowiązującego na moment złożenia wypowiedzenia.


  Usługodawca może zablokować dostęp do Aplikacji, a następnie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym po przekazaniu Klientowi bezskutecznego wezwania do zapłaty, jeżeli Klient nie wypłaca wynagrodzenia, mimo co najmniej 30-dniowej zwłoki w płatności.


  Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym: (a) jeżeli druga Strona naruszy w sposób rażący postanowienia Umowy i bezskutecznie upłynie dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni roboczych od daty doręczenia pisemnego wezwania Stronie do zaniechania/usunięcia stwierdzonego naruszenia; (b) jeżeli druga Strona w powtarzający się sposób narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy.


  W razie rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym z przyczyn wskazanych powyżej gdy Klient opłacił z góry okres roczny korzystania z Usługi i okres ten wykracza poza datę rozwiązania Umowy, wpłacone przez Klienta środki pieniężne na poczet korzystania z Usługi nie podlegają zwrotowi.  V. WYNAGRODZENIE

  Wynagrodzenie Usługodawcy płatne przez Użytkownika jest określone w Cenniku. Wynagrodzenie płatne jest za Okres abonamentowy z góry a jego wysokość uzależniona jest od ilości Użytkowników korzystających z Aplikacji.


  Użytkownik uiści Opłatę Konfiguracyjną z góry w przypadku zgłoszenia Usługodawcy zapotrzebowania na przeprowadzenie Konfiguracji. W Okresie Konfiguracji oraz do końca miesiąca w którym doszło do zakończenia Konfiguracji, Klient nie uiszcza Wynagrodzenia.


  Z tytułu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT tytułem realizacji Umowy w formie elektronicznej, w formacie PDF.


  Płatności z tytułu Wynagrodzenia, Klient może dokonywać przelewem bankowym.


  Klient uzyska dostęp do Aplikacji po dokonaniu zapłaty Wynagrodzenia lub Opłaty Konfiguracyjnej. Za termin zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy.  VI. KONFIGURACJA

  Usługodawca przeprowadzi Konfigurację w Okresie Konfiguracji. Usługodawca poinformuje Klienta drogą mailową o Danych Klienta niezbędnych do przeprowadzenia Konfiguracji po uiszczeniu Opłaty Konfiguracyjnej. Klient niezwłocznie przekaże Dane Klienta potrzebne do przeprowadzenia Konfiguracji. W przypadku gdy Konfiguracja nie zakończy się w Okresie Konfiguracji z winy Użytkownika, w szczególności z powodu jego opieszałości w dostarczeniu Danych Klienta, Klient rozpocznie uiszczać Wynagrodzenie pomimo niezakończenia Konfiguracji.


  Użytkownik gwarantuje iż Dane Klienta nie naruszają prawa, prawem chronionych dóbr osób trzecich ani też praw własności intelektualnej osób trzecich.


  W celu wykonywania Konfiguracji oraz poprawnego świadczenia Usług (i w żadnym innym celu przewidzianym Umową), Klient udziela Usługodawcy na czas trwania Umowy nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji z prawem sublicencji do Danych Klienta (w szczególności majątkowych praw autorskich, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych), na następujących polach eksploatacji: (a) zwielokrotnianie przez dokonywanie zapisów Danych Klienta na jakichkolwiek nośnikach danych; (b) wprowadzania do pamięci komputera, do baz danych, sieci multimedialnych czy też jakichkolwiek sieci komputerowych (w szczególności Internet); (c) za pośrednictwem Użytkownika lub osób upoważnionych przez Klienta wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Danych Klienta w taki sposób, aby osoby wybrane przez Klienta lub Użytkownika mogły mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; (d) prawo wprowadzania zmian do Danych Klienta, w szczególności prawo dokonywania obróbki cyfrowej, adaptacji i modyfikacji zawartości Danych Klienta (przetwarzania) oraz prawo do zezwalania na wykonywanie takich zmian przez podwykonawców Usługodawcy; (e) zmiany sposobu zapisu Danych Klienta i jego przedstawienia w jakikolwiek sposób uznany za właściwy przez Usługodawcę.


  Klient każdorazowo oświadcza i gwarantuje, że: (a) posiada wyłączne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i pokrewne do Danych Klienta, w zakresie uprawniającym go do udzielenia licencji i gwarantuje, że w okresie obowiązywania Umowy nie utraci ani nie ograniczy posiadanych praw ani też ich w żaden sposób nie obciąży lub posiada licencje i zgody na korzystanie z tych praw własności intelektualnej na czas świadczenia Usług i w celu ich poprawnego świadczenia od pomiotu upoważnionego do udzielenia takich licencji; (b) Dane Klienta mogą zostać udostępnione publiczności przez Użytkownika lub osoby upoważnione przez Klienta bez naruszania autorskich praw majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych twórców, a także praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich; (c) zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń dotyczących Danych Klienta od osób uprawnionych z tytułu praw autorskich lub jakichkolwiek innych, które mogą dochodzić swych praw w związku z wykonaniem przez Usługodawcę Umowy i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia oraz pokrycia pełnych kosztów poniesionych z tego tytułu przez Usługodawcę.


  W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem dotyczącym Danych Klienta, Usługodawca niezwłocznie przedstawi je Klientowi, który zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować się z osobą trzecią i podjąć niezbędne działania celem zażegnania sporu lub zaspokojenia roszczeń osoby trzeciej. Jeżeli z powodu braku działań Klienta Usługodawca będzie zmuszony zaspokoić roszczenia osoby trzeciej lub naprawić szkodę jej wyrządzoną, wówczas Usługodawca skieruje odpowiednie roszczenie regresowe w stosunku do Klienta, który zobowiązany będzie je zaspokoić.


  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta wadliwych lub błędnych Danych Klienta oraz wszelkich innych informacji, treści, danych oraz ich wpływu na wykonanie Umowy i Konfiguracji.


  Klient wyraża zgodę na posługiwanie się znakami towarowymi Klienta przez Usługodawcę w celu reklamy i promocji Aplikacji lub Usług, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.  VII. DANE KLIENTA

  Z chwilą zakończenia obowiązywania Umowy, Usługodawca upoważniony jest do usunięcia Danych Klienta oraz wszelkich danych z systemu Aplikacji, również powstałych w wyniku realizacji Usług, w tym danych Użytkowników oraz usunięcia Konta, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.


  W odniesieniu do Aplikacji, Usługodawca zobowiązuje się, że umożliwi Klientowi skopiowanie Danych Klienta na jego żądanie w terminie 30 dni licząc od dnia wygaśnięcia Umowy lub zakończenia korzystania przez Klienta z Usług. Klient akceptuje, że Usługi są świadczone przez Usługodawcę przy wykorzystaniu usług online Microsoft Azure. Trwałe usunięcie danych po wygaśnięciu umowy na usługi Microsoft Azure nastąpi po 120 dniach.  VIII. LICENCJA

  Zawarcie Umowy jest równoznaczne z udzieleniem przez Usługodawcę na rzecz Klienta licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji na okres zawarcia Umowy w zakresie Wynagrodzenia. Licencja jest nieograniczona terytorialnie i jest ograniczona co do ilości Użytkowników zgłoszonych w zamówieniu przez Klienta. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: (a) zwielokrotnienie Aplikacji w pamięci urządzenia końcowego; (b) korzystanie z Aplikacji zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym, w zależności od wybranej przez Klienta Usługi, do jego instalacji na urządzeniu końcowym, przechowywania go w pamięci urządzenia końcowego oraz do wyświetlania Aplikacji na ekranie urządzenia końcowego).


  Udzielenie licencji uprawnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji wyłącznie z wykorzystaniem funkcji w nim udostępnionych przez Usługodawcę w celu standardowego korzystania z Aplikacji z wyłączeniem w szczególności dekompilacji czy rozpowszechniania Aplikacji w zakresie wykraczającym poza uzasadnione i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z Aplikacji.


  Usługodawca zastrzega sobie wszystkie prawa do Aplikacji nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny na mocy Umowy. Licencja nie pozwala Klientowi w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Aplikacji, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Usługodawcy, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Aplikacji, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do Usługodawcy do tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do Usługodawcy w bezprawnym celu lub na niekorzyść Usługodawcy. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy, co daje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień licencji.


  Korzystanie z Aplikacji może być rozszerzone na kolejnych Użytkowników, co nie stanowi zmiany Umowy. Klient może zamówić rozszerzenie Aplikacji o kolejnych Użytkowników w formie elektronicznej poprzez bezpośredni kontakt Usługodawcą Klient w odpowiedzi otrzyma dostęp do nowych Kont oraz o ile zaistnieje taka potrzeba nowy Cennik obowiązujący w stosunku do rozszerzenia korzystania z Aplikacji o nowych Użytkowników. Korzystanie z Aplikacji zostanie rozszerzone o dodatkową ilość Kont niezwłocznie a podwyższone Wynagrodzenie będzie obowiązywać wraz z początkiem nowego Okresu abonamentowego. Jeśli Okres abonamentowy wynosi 12 miesięcy, Klient dopłaci Usługodawcy z góry kwotę odpowiadającą ilości Użytkowników o jaką doszło do rozszerzenia korzystania z Aplikacji. Kwota będzie uzależniona od ilości miesięcy pozostałych do zakończenia takiego Okresu abonamentowego.  IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Aplikację oraz Usługę.


  Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.


  Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania Użytkownika, które wynikają z funkcjonowania jego Konta. Za całość danych i materiałów dodanych, rozpowszechnianych lub wysłanych przez Klienta lub Użytkownika, w związku z korzystaniem z Aplikacji, jak również za skutki takich działań, odpowiedzialny jest wyłącznie Klient.


  Ewentualne roszczenia osób trzecich związane z korzystaniem przez Klienta lub Użytkownika z Aplikacji, w szczególności związane z zamieszczonymi i przetwarzanymi przez Klienta treściami, w całości obciążają Klienta, który jednocześnie zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.


  Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy gdy jest związane ze zdarzeniem pozostającym poza kontrolą Stron, to jest zdarzeniem będącym Siłą wyższą, z zastrzeżeniem że zdarzenie takie nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia.


  Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody związane z:

  1. działaniami lub zaniechaniami Klienta, Użytkownika lub osoby trzeciej której Klient lub Użytkownik umożliwił dostęp do Aplikacji, w szczególności naruszającymi postanowienia Regulaminu;
  2. brakiem dostępu do Aplikacji wynikłego z przyczyn leżących po stronie Klienta, Użytkownika lub osoby trzeciej której Klient lub Użytkownik umożliwił dostęp do Aplikacji;
  3. udostępnieniem przez Klienta lub Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;
  4. działaniem złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego przez Klienta, Użytkownika lub osobę trzecią której Klient lub Użytkownik umożliwił dostęp do Aplikacji.

  Usługodawca odpowiada wobec Klienta wyłącznie za szkodę wyrządzoną Klientowi umyślnie i w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta.


  Możliwe są przerwy techniczne w dostępie do Aplikacji związane z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za wynikłe z tego powodu zdarzenia. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Użytkownika o planowanej przerwie technicznej w terminie nie krótszym niż 48 godzin przed datą, w której planowana przerwa techniczna ma nastąpić, z zastrzeżeniem, że przerwa techniczna nie będzie się odbywać w godzinach pracy w dni robocze.  X. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I REKLAMACJE

  Klient, który zauważy dane o bezprawnym charakterze, w szczególności naruszające prawa własności intelektualnej, a znajdujących się w systemie Aplikacji, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę na adres e-mail info@salesbook.com. W razie uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, a wcześniej zawiadomi Klienta, który umieścił na systemie Aplikacji te dane, o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.


  Usługodawca w takich wypadkach nie odpowiada względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.


  Koordynator Klienta ma prawo zgłaszać zastrzeżenia w formie reklamacji do korzystania z Aplikacji lub jej funkcjonowania oraz do świadczonych Usługi. Zgłoszenie reklamacyjne powinno pochodzić od Koordynatora Klienta i zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko lub nazwę, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Aplikacji czy Usług, reklamowanego okresu wraz z przedstawieniem okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamację przyjmowane są elektronicznie za pomocą adresu e-mail info@salesbook.com. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.


  Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. Koordynator Klienta otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym. Usługodawca zastrzega możliwość wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji do 30 (trzydziestu) dni w uzasadnionych przypadkach.


  Za dzień otrzymania reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia w formie elektronicznej.


  Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych przez Klienta w związku z reklamacją, Klient będzie starał się wyjaśnić wszelkie rozbieżności stanowisk w pierwszej kolejności poprzez procedurę reklamacyjną.  XI. INFORMACJE POUFNE

  Zarówno Usługodawca jak i Klient będą traktować jako ściśle poufne wszelkie dane, informacje i dokumenty, dotyczące działalności gospodarczej lub zawodowej drugiej Strony oraz związane z jej planami marketingowymi, promocyjnymi i handlowymi, pozyskane w sposób bezpośredni, jak i pośrednio podczas realizacji Umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin, a w szczególności wszelkie dane techniczne i handlowe Strony lub jej podmiotów powiązanych oraz ich klientów (tzw. Informacje Poufne). Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uzyskania uprzednio wyraźniej zgody drugiej Strony.


  Zobowiązanie do zachowania poufności i jej ochrony ma zastosowanie niezależnie od tego czy Informacje Poufne były przekazane ustnie czy na piśmie czy w innej formie lub postaci.


  Dostęp do Informacji Poufnych mogą mieć wyłącznie osoby, którym takie informacje są potrzebne w celu prawidłowej realizacji celów Umowy oraz które zostały poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz o obowiązkach wynikających z niniejszego Regulaminu.


  Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa dotyczy okresu trwania Umowy, jak i okresu 3 (trzech) lat od daty jej wygaśnięcia wskutek rozwiązania, wypowiedzenia bądź wskutek upływu terminu, na jaki ją zawarto.


  Strony zapewnią przestrzeganie powyższego zobowiązania do zachowania poufności przez wszystkie osoby je reprezentujące oraz powiązane z nimi w jakikolwiek sposób osoby trzecie, które dzięki tej stronie mogły zapoznać się z Informacjami Poufnymi.  XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 (czternastu) dni od ich publikacji na stronie internetowej Usługodawcy.


  Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem. W przypadku braku wypowiedzenia Usługi wraz z zakończeniem danego Okresu abonamentowego, nowy Cennik obowiązuje Użytkownika wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać Cennika bez istotnego powodu. Za istotny powód uważa się w szczególności znaczące ulepszenie Usług.


  Zmiany nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Użytkownika przed datą wejścia w życie takich zmian.


  Usługodawca poinformuje Koordynatora Klienta o zmianach Regulaminu i Cennika za pośrednictwem poczty elektronicznej.


  W wypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie uchybia to obowiązywaniu Regulaminu w pozostałej części.


  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


  Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.  Data wejście Regulaminu w życie: 2 stycznia 2020 r.

 • Jesteśmy polsko-brytyjskim startup-em rozwijającym system do prowadzenia skutecznych rozmów handlowych.

  Salesbook to innowacyjne narzędzie sprzedażowe i prezentacyjne dla zespołu sprzedawców mobilnych, których zadaniem jest dotarcie do klienta, analiza jego potrzeb oraz zaprezentowanie i konfiguracja produktu. System powstał w Polsce i z pomocą zewnętrznych inwestorów Venture Capital wychodzimy na szerokie wody. Już dziś z naszego rozwiązania korzystają renomowane firmy międzynarodowe w Polsce i za granicą.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, zamknij to okno.
Dowiedz się więcej »