Polityka prywatności

 • Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem zapisania się przez osobę zainteresowaną („Osoba Zainteresowana”) na demonstracyjną wersję usług Salesbook (zdalna prezentacja usług Salesbook) oraz w ramach świadczenia usług polegających na umożliwieniu korzystania przez klienta („Klient”) z aplikacji Salesbook („Aplikacja”).


  Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości skorzystania z wersji demonstracyjnej usług Salesbook poprzez jej zdalną prezentację lub brakiem możliwości korzystania przez Klienta z Aplikacji.

  1. DANE OSOBOWE
   1. Dane osobowe przekazywane przez Osobę Zainteresowaną lub Klienta przetwarzane są przez Salesbook (tj. Salesbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie,Al. Józefa Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000867947, NIP: 5170375196, oraz numer REGON: 364422265, o kapitale zakładowym w wysokości 100.450,00 złotych), który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej "RODO") ("Salesbook").
   2. Zakres przetwarzanych danych osobowych w ramach korzystania z wersji demonstracyjnej określa zakres uzupełnionych przez Osobę Zainteresowaną, a następnie przesłanych Salesbook za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska Osoby Zainteresowanej, IP komputera, numeru telefonu.
   3. Zakres przetwarzania danych w ramach korzystania z Aplikacji obejmuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres firmy, adres IP, adres e-mail, numer telefonu, adres miejscowy, PESEL, numer dowodu osobistego, numer identyfikacji podatkowej (NIP), podpis oraz inne dane podane dobrowolnie przez Klienta w treści wiadomości do Administratora. W ramach Umowy o świadczenie usług, Salesbook przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane pracowników Klienta, dane współpracowników Klienta, dane kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów Klienta.
   4. W zależności od potrzeb dane mogą być przetwarzane w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Aplikacji.
   5. W Salesbook został powołany inspektor ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@salesbook.com.
   6. Dane osobowe w ramach korzystania z wersji demonstracyjnej będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) działań z zakresu marketingu bezpośredniego Salesbook, (c) działań promocyjnych i handlowych Salesbook, (d) kontaktu z osobami, które przekazały nam swoje dane kontaktowe. Dane osobowe Osoby zainteresowanej będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
   7. Dane osobowe w ramach korzystania z Aplikacji będą przetwarzane w celu: (a) założenia instancji i konta Klienta umożliwiającego korzystanie z Aplikacji; (b) nawiązania kontaktu z Administratorem; (c) wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; (d) prowadzenia ksiąg rachunkowych.
   8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług opisanych powyżej.
   9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz dobrowolnie wyrażona zgoda Osoby Zainteresowanej.
   10. Salesbook zapewni, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych jak i sposobów ich zabezpieczenia lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, a także aby osoby te zobowiązały się do przestrzegania przepisów RODO oraz regulacji krajowych wydanych w oparciu o nie.
   11. Salesbook zobowiązuje się udostępnić Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zobowiązuje się umożliwić lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta do przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
   12. Salesbook niezwłocznie będzie informować Klienta o wszelkich problemach związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych i ewentualnych naruszeniach w tym zakresie.
   13. Salesbook deklaruje, że udzieli wsparcia Klientowi jako administratorowi danych osobowych w zakresie spełniania przez niego obowiązków nałożonych przez RODO.
   14. W związku z prowadzonym przetwarzaniem danych osobowych, Salesbook zobowiązuje się prowadzić rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr incydentów z należytą starannością i dbałością.
   15. Salesbook może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu świadczenia usług oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi Osoby Zainteresowanej lub Klienta przez Salesbook, tj. podwykonawcom wykonującym części składowe Aplikacji, firmie księgowej. Dane osobowe powierzane Salesbook w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną powierzane są również firmie hostingowej świadczącej usługę hostingu na rzecz Salesbook. Dane osobowe zgromadzone przez Salesbook mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. Każdy podmiot, któremu Salesbook powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych.
   16. W szczególności, w celu umożliwienia Salesbook wykonywania usług, Salesbook może powierzyć przetwarzanie danych osobowych spółkom z grupy Microsoft oraz jej dystrybutorom z możliwością dalszego powierzania przetwarzania danych. Klient upoważnia Salesbook do zaakceptowania w imieniu Klienta Standardowych Klauzul Umownych z Microsoft Corporation.
   17. Klient akceptuje, że usługi są świadczone przez Salesbook przy wykorzystaniu usług online Microsoft Azure. Postanowienia dotyczące przetwarzania przez Microsoft danych osobowych, które zostały mu przekazane do dalszego przetwarzania przez Salesbook, są określone w aktualnie obowiązujących Postanowieniach dotyczących Usług Online odnoszących się do usług Microsoft Azure, dostępnych pod adresem, https://www.microsoft.com/pl-pl/Licensing/product-licensing/products.aspx, a które mogą być zmieniane przez Microsoft od czasu do czasu („Postanowienia dotyczące Usług Online”). Postanowienia dotyczące Usług Online określają terminy przechowywania i zwrotu danych po wygaśnięciu umowy na usługi Microsoft Azure. Pozostałe warunki świadczenia usług online przez Microsoft dostępne są pod następującymi adresami:
    a)  Umowy dotyczące poziomu usług dla usług Online Microsoft (SLA) – aktualizowane comiesięcznie, dostępne pod adresem strony internetowej: https://www.microsoft.com/pl-pl/Licensing/product-licensing/products.aspx
    b)  Wytyczne dotyczące znaków towarowych Microsoft – https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/default.aspx
   18. Salesbook w ramach Umowy powierzenia będzie powierzał przetwarzanie danych osobowych Osób Zainteresowanych lub Klienta podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. Podmiot przetwarzający dane osobowe Osób Zainteresowanych lub Klienta, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Salesbook.
   19. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Osoby Zainteresowanej lub Klienta.
   20. Osobie Zainteresowanej lub Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do Salesbook, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Salesbook, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Salesbook na temat Osób Zainteresowanych lub Klienta, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Osoba Zainteresowana lub Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.
  2. INNE DANE
   1. Platforma może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Osoby Zainteresowanej lub Klienta– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Osobę Zainteresowaną lub Klienta, jeżeli Osoba Zainteresowana lub Klient weszli na Platformę przez linka, informacje o przeglądarce Osoby Zainteresowanej lub Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformy. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Osób Zainteresowanych lub Klienta.
   2. Salesbook nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.
  3. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
   1. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Salesbook stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Salesbook z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Salesbook wykorzystuje technologię Secure Socket Layer (SSL), która ma za zadanie szyfrowanie transmisji informacji wymienianych pomiędzy przeglądarką Osoby Zainteresowanej lub Klienta i stroną Salesbook. Salesbook gwarantuje stosowanie wszystkich niezbędnych środków technicznych określonych w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniających zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
   2. Jednocześnie Salesbook wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną grozi przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Osoby Zainteresowanej lub Klienta szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Osoby Zainteresowanej lub Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Osoba Zainteresowana lub Klient powinnna stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Osoby Zainteresowanej lub Klienta w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Salesbook rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
  4. COOKIES
   1. W celu prawidłowego działania strony internetowej, Salesbook korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Osoby Zainteresowanej lub Klienta za pośrednictwem strony, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Osoba Zainteresowana lub Klient korzysta z strony – są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
   2. Salesbook wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Osoby Zainteresowanej lub Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Osoby Zainteresowanej lub Klienta, aż do ich skasowania.
   3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Osoby Zainteresowanej lub Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
   4. Cookies strony są bezpieczne dla urządzenia Osoby Zainteresowanej lub Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
   5. Osoba Zainteresowana lub Klient może włączyć zapisywanie Cookies Zewnętrznych – Cookies Podmiotów trzecich, na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie cookies podmiotów trzecich nie będzie powodować niedostępności części lub całości usług.
   6. Salesbook wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Osoby Zainteresowanej lub Klienta i utrzymywania sesji Osoby Zainteresowanej lub Klienta; dostosowania zawartości stron do preferencji Osoby Zainteresowanej lub Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Osoby Zainteresowanej lub Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Osoby Zainteresowanej lub Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
   7. Salesbook wykorzystuje Cookies Zewnętrzne, za uprzednią zgodą Osoby Zainteresowanej lub Klienta wyrażoną poprzez konfigurację ustawień przeglądarki, w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics.
   8. Osoba Zainteresowana lub Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Osoba Zainteresowana lub Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
   9. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 • Jesteśmy polsko-brytyjskim startup-em rozwijającym system do prowadzenia skutecznych rozmów handlowych.

  Salesbook to innowacyjne narzędzie sprzedażowe i prezentacyjne dla zespołu sprzedawców mobilnych, których zadaniem jest dotarcie do klienta, analiza jego potrzeb oraz zaprezentowanie i konfiguracja produktu. System powstał w Polsce i z pomocą zewnętrznych inwestorów Venture Capital wychodzimy na szerokie wody. Już dziś z naszego rozwiązania korzystają renomowane firmy międzynarodowe w Polsce i za granicą.