RODO

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Do wszystkich informacji na Twój temat podchodzimy odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami prawa – w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

  Poniższa informacja ma na celu wyjaśnienie kim jesteśmy, w jaki sposób pozyskujemy informacje oraz co z nimi robimy w relacjach biznesowych oraz w związku z kontaktem z Tobą. Gdyby cokolwiek było dla Ciebie niezrozumiałe lub wzbudzało Twoje wątpliwości, skontaktuj się z nami.

  Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Salesbook S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-001), ul. Al. Józefa Piłsudskiego 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000867947, NIP: 5170375196; kapitał zakładowy 100.450,00 zł w całości wpłacony (email: help@salesbook.com; www.salesbook-app.com).

  Inspektorem ochrony danych w Salesbook S.A. jest Tomasz Dul. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@salesbook.com

  Przetwarzanie Twoich danych (skąd je mamy)

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z wieloma sytuacjami:

  • • jeśli udostępniłeś nam je osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego);
  • • gdy pozyskaliśmy je od innych osób, np. od Twoich pracodawców / zleceniodawców (w ramach naszej współpracy, podczas podpisywania lub realizowania umowy);
  • • lub z innych źródeł (np. od firmy, z którą współpracujesz, a która jest naszym kontrahentem / klientem, czy ze źródeł ogólnodostępnych).
  Niektóre Twoje dane mogliśmy otrzymać od Ciebie podczas naszego szkolenia, konferencji lub wydarzenia branżowego, w którym brali udział nasi przedstawiciele lub od organizatora takiego eventu.

  Jakie dane zbieramy?

  Zakres danych jakie przetwarzamy zależy od tego, jakie informacje są niezbędne w związku z naszą relacją – mogą one obejmować przede wszystkim Twoje dane identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko), teleadresowe (tym adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe) oraz dotyczące miejsca pracy / dane podmiotu, który reprezentujesz oraz funkcje jakie w nim pełnisz, a także treść naszej komunikacji. Niekiedy mogą być to również inne informacje, które pozyskaliśmy z powszechnie dostępnych źródeł, związane z naszą relacją biznesową (np. portale branżowe).

  Jaki jest nasz cel i podstawy prawne działania?

  Powyższe informacje przetwarzamy w celu nawiązania relacji biznesowej i zawarcia umowy lub wywiązania się z nawiązanej już współpracy (z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz), w tym ew. udzielenia odpowiedzi na zapytania, prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie. Może to dotyczyć w szczególności udostępnienia Ci wersji demonstracyjnej naszego produktu oraz dalszego wsparcia w tym zakresie (działania w celu nawiązania współpracy).

  Jeśli Ty lub podmiot, z którym współpracujesz jest już naszym klientem, celem naszych działań może być przykładowo udzielenie Ci wsparcia technicznego podczas korzystania z naszych produktów lub usług.

  Podstawą prawną dla tych działań z perspektywy ochrony danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku dalszej komunikacji zmierzającej do zawarcia umowy (jeżeli będziesz jej bezpośrednią stroną), lub pozostającej w związku z umową już zawartą, podstawą prawną może być „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” lub niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  W przypadku wyrażenia przez Ciebie odpowiedniej zgody lub skierowania do nas odpowiedniego zapytania, możemy przesyłać do Ciebie również ew. informacje handlowe lub oferty. Podstawą takich działań będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  W zupełnie wyjątkowych przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych może mieć za cel obronę przed potencjalnymi roszczeniami lub ew. kierowanie roszczeń – również w tym przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Niekiedy przetwarzanie Twoich Danych będzie mogło odbywać się w celu wypełniania obowiązków prawnych (np. podatkowych, księgowych), które będą również podstawą dla takich działań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże czasami może być konieczne do celów związanych z naszą współpracą, np. niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

  W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, masz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu.

  Jak długo przetwarzamy twoje dane?

  Dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy lub podtrzymania naszej relacji (marketing) będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes. Dane osobowe wykorzystywane wyłącznie w ramach kontaktu z nami, będą co do zasady przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Tobą.

  Niezależnie - jeśli kontaktujesz się z nami drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem naszych formularzy, w zależności od tematów poruszonych w naszej komunikacji, jej treść możemy przechowywać dłużej w celu udokumentowania otrzymanych zgłoszeń i wywiązania się przez nas z naszych obowiązków. W takim przypadku okres przechowywania danych będzie odpowiadał co do zasady okresowi przedawnienia roszczeń lub okresowi za jaki jesteśmy obowiązani wykazać zgodność z prawem naszych działań np. w przypadku kontroli organów.

  Powyższe okresy te mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ew. roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania (zwykle przez okres do 7 lat po zakończeniu trwania naszej umowy, co wynika z regulacji podatkowych).

  Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

  Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie podmioty, które wspierają nas w świadczeniu usług, na podstawie odpowiednich umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, takie jak dostawcy narzędzi do komunikacji (np. mailowej, telefonicznej), podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług teleinformatycznych (w tym np. przechowywania danych), lub narzędzi służących do nawiązywania kontaktu (komunikatory), dostawcy usług prawnych i doradczych, nasi kontrahenci np. organizujący szkolenia, podmioty z naszej z grupy kapitałowej (w szczególności w zakresie w jakim wspierają nas w świadczeniu usług dla naszych Klientów). Wszystkie te podmioty mają dostęp tylko do tych informacji, które są im niezbędne do wykonania określonych działań.

  Czasami niektóre z podmiotów dostarczających nam rozwiązania mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W takim przypadku, jeśli Twoje dane miałyby zostać przetwarzane poza EOG, zapewniamy odpowiednie mechanizmy dla ich bezpieczeństwa, w tym stosujemy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej, zawieramy umowy powierzenia danych do przetwarzania spełniające wymogi RODO, a także, w przypadku przekazywania danych do USA, weryfikujemy uczestnictwo naszych partnerów w programie Privacy Shield (więcej: https://www.privacyshield.gov/). Staramy się również, aby nasi zagraniczni partnerzy przetwarzali dane w Państwach, które zostały uznane przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Pamiętaj, że masz prawo uzyskać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń w takich wypadkach kontaktując się z nami.

  Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

  W określonych prawem przypadkach przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, w tym prawo do uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich, w tym do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (listę lokalnych organów nadzorczych w UE wraz z ich danymi kontaktowymi możesz znaleźć pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

 • Jesteśmy polsko-brytyjskim startup-em rozwijającym system do prowadzenia skutecznych rozmów handlowych.

  Salesbook to innowacyjne narzędzie sprzedażowe i prezentacyjne dla zespołu sprzedawców mobilnych, których zadaniem jest dotarcie do klienta, analiza jego potrzeb oraz zaprezentowanie i konfiguracja produktu. System powstał w Polsce i z pomocą zewnętrznych inwestorów Venture Capital wychodzimy na szerokie wody. Już dziś z naszego rozwiązania korzystają renomowane firmy międzynarodowe w Polsce i za granicą.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, zamknij to okno.
Dowiedz się więcej »