fbpx

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FIRMY SALESBOOK

(DALEJ RÓWNIEŻ: "REGULAMIN")

 • SPIS TREŚCI

  Definicje

  Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umowy oraz zasady korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.

  Aplikacja System informatyczny udostępniany Klientowi przez Usługodawcę,pozwalający na usprawnienie, zarządzanie i administrację procesami Klienta, w szczególności w obszarze sprzedaży. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony WWW lub urządzenia końcowego Klienta, w szczególności tabletu lub telefonu komórkowego.
  CENNIK Załącznik do Regulaminu, określający wysokość oraz warunki odpłatności za korzystanie przez Klienta z Usługi oraz zakres świadczonych Usług. Cennik udostępniany jest Klientom na etapie zawierania Umowy lub na etapie zamawiania Usług już w trakcie obowiązywania Umowy. w zależności od przypadku Cennik może być udostępniony w różnej formie, np. w treści umowy, w treści zamówienia, w ramach ofertownika, w tym jako dedykowany załącznik. Formę udostępnienia Cennika ustala każdorazowo Usługodawca. Cennik może zawierać wycenę wskazanych modułów Aplikacji oraz wynagrodzenie za Prace dodatkowe.
  DANE KLIENTA Wszelkie informacje, treści i dane (w tym obrazy lub tekst), które Klient przekazuje Usługodawcy w celu dokonania Konfiguracji lub Prac dodatkowych, oraz dane, które Klient przekazuje, przetwarza oraz przechowuje, korzystając z Aplikacji.
  DNI ROBOCZE Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
  GODZINY PRACY Godziny od godz. 9.00 do godz. 17.00 CET w Dni robocze.
  INFORMACJE POUFNE Szczegóły ustaleń Stron dotyczące zawarcia i wykonania Umowy, a także wszelkie materiały, dokumenty i informacje, do których Strony miały dostęp, chociażby pośrednio w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, w tym wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji.
  INSTANCJA Wyodrębniona część infrastruktury Aplikacji z dedykowaną konfiguracją dla Klienta składająca się z przestrzeni dyskowej oraz bazy danych, w ramach której zakładane jest Konto.
  KLIENT Podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamawiający korzystanie z Usługi w związku ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą, z którym Usługodawca zawrze Umowę.
  KONFIGURACJA Prace po stronie Usługodawcy polegające na umieszczeniu w Aplikacji Danych Klienta w celu dostosowania Aplikacji do jego potrzeb.
  KONTO Wyodrębnione miejsce w Instancji zakładane dla Użytkownika, w którym zapisane są dane, w tym dotyczące Użytkownika, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp w celu korzystania z Aplikacji przy użyciu loginu i hasła; liczba Kont uzależniona jest od liczby wykupionych licencji przez Klienta.
  KOORDYNATOR Osoba upoważniona przez Klienta odpowiedzialna za bieżące i prawidłowe wykonywanie Umowy; uwagi w przedmiocie wykonywania Umowy przez osobę, która nie jest upoważniona ze strony Klienta (lub takiego upoważnienia nie wykazała), mogą zostać pominięte przez Usługodawcę.
  MODUŁ Wyselekcjonowane oprogramowanie lub wyodrębniony funkcjonalnie element Aplikacji będący w ofercie Usługodawcy, przy czym Usługodawca dopuszcza stworzenie Modułów dedykowanych dla konkretnego Klienta. Poszczególne Moduły mogą być dodatkowo płatne.
  ODBIÓR Czynność kończąca dane prace Usługodawcy (np. Prace dodatkowe) mająca na celu potwierdzenie ich wykonania przez Usługodawcę w sposób prawidłowy i zgodny z postanowieniami Umowy oraz wymaganiami i założeniami Klienta (np. wzorami dokumentów stosowanymi przez Klienta), a także przyjęcie rezultatów prac przez Klienta.
  OKRES ABONAMENTOWY Okres świadczenia Usług, za który Klient uiszcza Wynagrodzenie; Okres abonamentowy może wynosić 30 dni, 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy, chyba że Strony wyraźnie ustaliły inny, indywidualny Okres abonamentowy dla Klienta (ustalenia wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności); pojedynczy Okres abonamentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy. Okres abonamentowy ustalany jest przez Strony na etapie zawierania Umowy.
  OKRES KONFIGURACJI Okres od dnia przekazania Usługodawcy Danych Klienta, w którym Usługodawca wykonuje Konfigurację. Okres konfiguracji Strony ustalają na etapie zawierania Umowy (w formie dokumentowej pod rygorem nieważności). Jeśli Strony nie ustalą Okresu konfiguracji, wynosi on 30 dni od dnia przekazania Usługodawcy Danych Klienta. Usługodawca może w uzasadnionych przypadkach poinformować o przedłużeniu Okresu konfiguracji. w przypadku Aplikacji obejmującej zestaw Modułów uzgodniony z Klientem lub dedykowanych dla niego Konfiguracja może zostać przeprowadzona w ramach wdrożenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  OPŁATA KONFIGURACYJNA Jednorazowa opłata za Konfigurację. Wysokość Opłaty Konfiguracyjnej może zostać określona w Cenniku.
  POMOC TECHNICZNA Standardowa pomoc techniczna obejmująca udzielenie odpowiedzi na podstawowe w ocenie Usługodawcy pytania Koordynatora Klienta lub inne wsparcie w zakresie bezpośrednio związanym z korzystaniem z Aplikacji lub Usługi. Pomoc techniczna będzie zapewniania przez Usługodawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie za pomocą infolinii, której numer dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy. Klient może korzystać z Pomocy Technicznej tylko za pośrednictwem wyznaczonego Koordynatora. Zgłoszenia pochodzące od innej osoby mogą zostać pominięte przez Usługodawcę. Klientowi może zostać udostępniona opcja zakupienia odrębnej usługi polegającej na rozszerzonej pomocy technicznej.
  PRACE DODATKOWE Odpłatne Usługi stanowiące uzupełnienie zakresu Umowy, jej rozszerzenie lub zmianę. Praca Dodatkowa może obejmować w szczególności opracowanie oraz dostarczenie zestawu Modułów ustalonych przez Strony.
  REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, określający zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
  RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapisy Regulaminu dotyczące RODO mają odpowiednie zastosowanie do każdego przypadku, gdy współpraca Stron podlega pod CCPA (California Consumer Privacy Act, 2018) lub tzw. UK GDPR - RODO włączone do prawa Wielkiej Brytanii wraz ze zmianami wprowadzonymi przez "Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments, etc.) (EU Exit) Regulations 2019".
  SIŁA WYŻSZA Zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w profesjonalnych stosunkach zawodowych, oraz które jest zewnętrzne, zarówno w stosunku do Klienta, jak i do Usługodawcy, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością. Za Siłę Wyższą Strony będą uważać każdy przypadek ataku cybernetycznego na Aplikację (np. tzw. DDoS).
  STRONY Łącznie Usługodawca oraz Klient.
  UMOWA Umowa o świadc zenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w jego załącznikach, a w zakresie nieuregulowanym Regulaminem - w przepisach prawa polskiego. Informacje podawane przez Usługodawcę - w szczególności na jego stronie internetowej lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (np. wiadomość elektroniczna) - stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, kierowane przez Usługodawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba że inaczej zastrzeżono w Umowie lub wprost wskazano w ww. komunikacji.
  USŁUGA Płatna usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta na podstawie Umowy i Regulaminu polegająca w szczególności na udostępnieniu Klientowi korzystania z Aplikacji. Szczegółowy zakres Usługi znajduje się w postanowieniach Regulaminu i w Cenniku.
  USŁUGODAWCA Salesbook Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000867947, numer NIP 5170375196, o kapitale zakładowym w wysokości 114.988,10 złotych, w całości wpłaconym; adres poczty elektronicznej info@salesbook.com; strona internetowa: www.salesbook.com.
  UŻYTKOWNIK Pracownik Klienta lub osoba współpracująca z Klientem w oparciu o umowę cywilnoprawną, korzystająca z Usługi w imieniu i z upoważnienia Klienta.
  WYNAGRODZENIE Opłaty pobierane przez Usługodawcę od Klienta na zasadach określonych Umową tytułem świadczenia Usług w ramach Umowy.
  Rozdział I - Zasady świadczenia usług
  1. Ogólne warunki świadczenia usług
   1. Przed zawarciem Umowy Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin - na jego żądanie - także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Aktualna wersja Regulaminu jest stale dostępna na stronie www.salesbook.com.
   2. Regulamin określa warunki i zasady wykonywania Usług na rzecz Klienta przez Usługodawcę, jak również prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu. Jeżeli Klient nie zapoznał się z Regulaminem i go nie zaakceptował, nie może korzystać z Aplikacji.
   3. Usługodawca udostępnia Aplikację odpłatnie. Cena za Usługę uzależniona jest od zakresu Usług świadczonych dla Klienta, w tym od liczby Użytkowników korzystających z Aplikacji, zakresu Modułów, Prac dodatkowych oraz innych Usług świadczonych przez Usługodawcę.
   4. Klient, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikłe ze skorzystania przez Klienta z Usługi opisanej w Regulaminie i Cenniku.
   5. Klient może skorzystać z Konfiguracji pod warunkiem uiszczenia przez Klienta Opłaty Konfiguracyjnej.
   6. Usługodawca decyduje o funkcjonalnościach Aplikacji i zakresie Usług, mając na względzie potrzebę rozwoju Aplikacji i dostosowania Aplikacji i Usług do wymogów rynku. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Aplikacji lub praw i obowiązków z Umowy na podmiot trzeci bez uszczerbku dla praw Klienta wynikających z Umowy.
   7. Zabrania się korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. w szczególności Klient nie może umieszczać materiałów, które mogą naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich lub stanowić materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem.
   8. Klienta obowiązuje zakaz ingerowania w integralność treści i formy Aplikacji.
  2. Wymagania techniczne
   1. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji po stronie Klienta muszą zostać spełnione minimalne warunki techniczne, które dostępne są na stronie WWW Usługodawcy.
   2. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną grozi przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta lub Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), co może skutkować uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych przez osoby trzecie, a także do utraty ich dostępności lub poufności. w celu minimalizacji zagrożeń Użytkownik lub Klient, niezależnie od zabezpieczeń stosowanych przez Usługodawcę, powinien wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika lub Klienta w sieci Internet, oraz unikać odwiedzania potencjalnie niebezpiecznych stron internatowych. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie do zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
  3. Zakres usług
   1. Na podstawie Umowy Usługodawca umożliwia Klientowi korzystanie z Aplikacji na urządzeniu końcowym (przy czym Usługodawca nie dostarcza samego urządzenia).
   2. Dodanie lub zmiana funkcjonalności Aplikacji nie stanowi zmiany Umowy.
   3. Dodatkowo zakres Usług obejmuje:
    a) konfigurację Aplikacji poprzez umieszczenie Danych Klienta w systemie Aplikacji (zdalna konfiguracja systemu przez konsultanta Usługodawcy);
    b) dostęp do aktualizacji i nowych wersji Aplikacji;
    c) hosting Aplikacji w chmurze Microsoft Azure albo Oracle, lub innej o odpowiednich parametrach, zgodnie z decyzją Usługodawcy;
    d) szkolenie online z obsługi Aplikacji;
    e) Pomoc Techniczna. Zapotrzebowanie na Pomoc Techniczną może być zgłaszane przez Koordynatora telefonicznie za pomocą infolinii lub drogą elektroniczną (w wyznaczonym do tego systemie ticketowym lub e-mailowo); dostępny numer infolinii oraz adres e-mail dla zgłoszeń zapotrzebowania na Pomoc Techniczną określane są każdorazowo na stronie WWW Usługodawcy w odpowiedniej zakładce i mogą się różnić w zależności od regionu świadczenia Usługi. Zgłoszenia Pomocy Technicznej dokonane w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia zgłoszenia telefonicznego również poprzez właściwy formularz lub wiadomość e-mail. Każde zgłoszenie może dotyczyć tylko jednej kwestii. Salesbook dokłada należytej staranności, aby rozwiązywać zgłoszenia możliwie jak najszybciej, lecz bez gwarancji określonych czasów reakcji i czasów rozwiązania problemu, które przysługują Klientowi w przypadku wykupienia dodatkowej usługi opieki serwisowej;
    f) Prace Dodatkowe;
    g) inne usługi związane z korzystaniem z Aplikacji udostępnione przez Usługodawcę.
   4. Usługodawca określa, które Usługi podlegają odrębnej opłacie. Informacja o odpłatności za poszczególne Usługi zostanie przekazana Klientowi na etapie zamawiania danej Usługi.
   5. Klientowi może zostać udostępniona opcja zakupienia odrębnej usługi polegającej na rozszerzonej pomocy technicznej.
   6. Klient posiadający powyżej 100 tysięcy wątków w Salesbook zobowiązany jest do przejścia na infrastrukturę dedykowaną na następujących zasadach:
    a) przeniesienie Klienta na infrastrukturę własną Klienta lub wskazaną przez niego. Infrastruktura musi spełniać wymogi techniczne Usługodawcy, a Klient musi zapewnić dostęp serwisowy do serwera dla Usługodawcy;
    b) przeniesienie Klienta na infrastrukturę dedykowaną dostarczoną przez podmiot trzeci współpracujący z Salesbookiem. w takim przypadku obowiązują dodatkowe opłaty za infrastrukturę zgodnie z cennikiem dostawcy chmurowego, np. Microsoft Azure lub Oracle;
    c) opłata za przeniesienie Klienta na infrastrukturę dedykowaną oraz zużywane zasoby chmurowe zostanie skalkulowana każdorazowo indywidualnie w zależności od wariantu infrastruktury wybranej przez Klienta. Opłata może podlegać aktualizacji każdorazowo w przypadku zmian w cenniku dostawcy chmurowego.
   7. Usługodawca poinformuje Klienta o fakcie podlegania pod zasady opisane w punkcie 3.6. powyżej. Po otrzymaniu ww. informacji Klient zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania wspólnie z Usługodawcą w celu przejścia na infrastrukturę dedykowaną na zasadach opisanych w punkcie 3.6 powyżej. Jeśli po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia Klienta proces przejścia na dedykowaną infrastrukturę nie zostanie zakończony z powodu okoliczności niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za działanie infrastruktury i jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.
  4. Zawarcie umowy
   1. Korzystać z Usług mogą tylko Klienci posiadający Instancję. w celu założenia Instancji Klient składa zamówienie Usługodawcy drogą e-mailową, telefonicznie lub w inny sposób dopuszczony przez Usługodawcę.
   2. W toku składania zamówienia Klient podaje dane niezbędne Usługodawcy do założenia Instancji i świadczenia Usługi.
   3. Zawarcie Umowy pomiędzy Stronami może odbywać się w różny sposób, w zależności od bieżącej komunikacji Stron. Usługodawca dopuszcza możliwość zawarcia Umowy w następujący sposób:
    a) w formie pisemnej lub elektronicznej (z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) poprzez złożenie przez Strony podpisów na egzemplarzach Umowy;
    b) za pośrednictwem zaakceptowanej przez Usługodawcę platformy służącej do zawierania umów;
    c) za pośrednictwem narzędzi własnych Usługodawcy;
    d) za pośrednictwem tzw. ofertownika, który umożliwia zaakceptowanie przez Klienta warunków Umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej funkcjonalności w ramach udostępnionej platformy (np. button, checkbox);
    e) za pośrednictwem komunikacji e-mail.
    Dla zawarcia Umowy wystarczające jest zaakceptowanie warunków współpracy przez Klienta (np. w jednej z form opisanych w lit. a - e powyżej) i przystąpienie przez Usługodawcę do wykonywania Umowy (np. poprzez wysłanie do Klienta faktury VAT). Usługodawca może, ale nie musi, wysłać potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
   4. W każdym przypadku Usługodawca może zażądać od Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy na piśmie, a Klient zobowiązany jest wtedy niezwłocznie je dostarczyć.
   5. Wzór zamówienia, z którego Strony mogą, ale nie muszą skorzystać podczas zawierania Umowy, określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Klient niniejszym upoważnia Koordynatora do składania zamówień na usługi Salesbooka (zawierania umów z Salesbookiem) w jego imieniu.
   6. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem komunikacji e-mail zastosowanie znajdują następujące zasady:
    a) Usługodawca prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej Cennik. Klient poinformuje Usługodawcę wiadomością zwrotną (może w tym celu skorzystać ze wzoru zamówienia z załącznika nr 1 do Regulaminu), że:
    - otrzymał i zapoznał się z Regulaminem i jego xałącznikami oraz akceptuje jego treść; ponadto, poinformuje Usługodawcę, o:
    liczbie Użytkowników, którzy będą korzystać z Aplikacji;
    wariancie uiszczania abonamentu za licencję, w tym Okres abonamentowy;
    danych osoby, która będzie pełniła funkcję Koordynatora Klienta;
    adresie e-mail, na który mają być przesyłane faktury VAT;
    danych rejestrowych Klienta, w tym numerze KRS, NIP, pełnej nazwie, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - pełnej nazwie firmy, pod którą prowadzona jest działalność;
    adresie Klienta;
    imieniu i nazwisku osoby zamawiającej w imieniu Klienta;
    adresie e-mail osoby zamawiającej w imieniu klienta;
    zakresie terytorialnym i typie licencji.
    b) Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem następuje z chwilą wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę lub z chwilą przystąpienia do wykonywania Umowy (np. poprzez wysłanie do Klienta faktury VAT). Do tego czasu Klient związany jest złożoną ofertą, a Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia.
   7. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że:
    a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń;
    b) dane podane przy składaniu zamówienia są prawdziwe, a także oświadczenia złożone w Regulaminie są zgodne z prawdą
    c) osoba, która zaakceptowała Regulamin w imieniu Klienta, była odpowiednio umocowana do reprezentowania Klienta;
    d) na Umowę nie składają się jakiekolwiek wzorce umowne czy regulaminy stosowane przez Klienta
   8. W ramach Instancji Klient będzie posiadał Konto umożliwiające korzystanie z Aplikacji. Liczba Kont będzie uzależniona od liczby Użytkowników, dla których Usługa zostanie wykupiona. Login i hasło do konta zostaną przekazane Klientowi przez Usługodawcę.
   9. Użytkownik obowiązany jest nie udostępniać osobom trzecim danych dostępowych do Konta. Użytkownik za pośrednictwem Klienta obowiązany jest poinformować Usługodawcę o każdym nieuprawnionym wejściu lub korzystaniu z jego Konta.
   10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zarządzanie czy administrowanie Kontem, panelem managera lub panelem administracyjnym odpowiednio przez Użytkownika, Klienta lub inne osoby, które uzyskają dostęp do Konta z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika lub Klienta, chyba że takie osoby trzecie uzyskają dane dostępowe z umyślnej winy Usługodawcy.
   11. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany swojego hasła. Czynności tej dokonuje za pośrednictwem Konta.
   12. Funkcjonalności i treść Aplikacji mogą być rozbudowywane przez Usługodawcę na życzenie Klienta lub z inicjatywy Usługodawcy. w każdym wypadku korzystanie z dostępnych funkcjonalności i treści należy do wyłącznej decyzji Klienta, w szczególności jest on zobowiązany zweryfikować dopuszczalność podjęcia przez niego określonych działań i dopełnić wszystkich obowiązków prawnych z tym związanych (w tym dostosować zawarte w Aplikacji treści zgód i obowiązków informacyjnych).
   13. Usługodawca z uwagi na różne modele działalności gospodarczej Klientów nie weryfikuje poprawności lub legalności podjęcia przez Klienta określonych działań z wykorzystaniem Aplikacji, w tym również, jeśli to Usługodawca zapewnił określone rozwiązanie, które ma ułatwić Klientowi spełnienie obowiązków prawnych (np. wzorcowa dokumentacja, wzorcowe zgody).
  5. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie
   1. Umowa może zostać zawarta na Okres abonamentowy wynoszący 30 dni, 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy, lub na inny okres, który Strony wyraźnie ustaliły (w formie przynajmniej dokumentowej pod rygorem nieważności).
   2. Umowa zawarta na wybrany Okres abonamentowy ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny Okres abonamentowy odpowiadający zakończonemu, o ile w terminie 30 dni przed zakończeniem Umowy Koordynator Klienta nie poinformuje Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres help@salesbook.com o chęci zaprzestania korzystania z Usług (wypowiedzenie) lub zmianie Okresu abonamentowego. Zasada określona w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie w przypadku upływu kolejnych, przedłużonych okresów Umowy.
   3. W przypadku, jeśli Klient nie wybrał 12-, 24-, lub 36-miesięcznego Okresu abonamentowego, ani Strony nie ustaliły inaczej (przynajmniej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności), Umowa zawierana jest na 30-dniowy Okres abonamentowy. z dniem zakończenia Okresu abonamentowego Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres odpowiadający zakończonemu Okresowi abonamentowemu. Zasada określona w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie w przypadku upływu kolejnych, przedłużonych okresów Umowy.
   4. Klient, który zawarł Umowę na 30-dniowy Okres abonamentowy, może wypowiedzieć Umowę w każdym momencie ze skutkiem na koniec Okresu abonamentowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres help@salesbook.com, informując o chęci zaprzestania korzystania z Usług (wypowiedzenie).
   5. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym: (a) jeżeli druga Strona naruszy w sposób rażący postanowienia Umowy i bezskutecznie upłynie dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni roboczych od daty doręczenia pisemnego lub e-mailowego wezwania Stronie do zaniechania/usunięcia stwierdzonego naruszenia; (b) jeżeli druga Strona w powtarzający się sposób narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy.
   6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient nie zapłacił całości lub części Wynagrodzenia, mimo co najmniej 30-dniowego opóźnienia w płatności i bezskutecznie upłynął dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych od daty doręczenia Klientowi pisemnego lub e-mailowego wezwania do zapłaty.
   7. W razie rozwiązania Umowy przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym, gdy Klient opłacił z góry Wynagrodzenie za Okres Abonamentowy i okres ten wykracza poza datę rozwiązania Umowy, wpłacone przez Klienta środki pieniężne na poczet korzystania z Usługi nie podlegają zwrotowi.
   8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że wypowiedzenie Umowy przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail powinno być kierowane na adres help@salesbook.com pod rygorem nieważności.
  6. Wynagrodzenie
   1. Wynagrodzenie za dany Okres abonamentowy jest naliczane i płatne z góry, a jego wysokość jest uzależniona od zakresu Usług świadczonych dla Klienta, w tym od liczby Użytkowników korzystających z Aplikacji, zakresu Modułów oraz innych Usług świadczonych przez Usługodawcę.
   2. Klient może zamówić rozszerzenie Aplikacji o kolejnych Użytkowników poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą, np. w formie e-mailowej, lub dokonać takiego rozszerzenia samodzielnie w ramach systemu. Klient niniejszym upoważnia Koordynatora do dokonywania ww. działań w jego imieniu.
   3. Korzystanie z Aplikacji zostanie rozszerzone o dodatkową liczbę Użytkowników niezwłocznie, a podwyższone wynagrodzenie będzie obowiązywać od bieżącego Okresu abonamentowego. Opłata za nowych Użytkowników zostanie naliczona z góry w wysokości odpowiadającej okresowi, który pozostał do końca Okresu Abonamentowego.
   4. Zmniejszenie liczby Użytkowników w trakcie trwania Okresu Abonamentowego wywołuje skutek od kolejnego Okresu Abonamentowego.
   5. Klient uiści Opłatę Konfiguracyjną z góry w przypadku zgłoszenia Usługodawcy zapotrzebowania na przeprowadzenie Konfiguracji.
   6. Opłaty abonamentowe naliczane są po zakończeniu Konfiguracji lub po upływie 30 dni od dnia zawarcia Umowy (w takim przypadku wynagrodzenie obliczane jest przy założeniu parametrów Usługi i liczby Kont zgodnie z treścią otrzymanego zamówienia). Decyduje termin wcześniejszy. Strony mogą ustalić inny termin rozpoczęcia naliczania Opłat abonamentowych.
   7. Opłata za pierwszy Okres abonamentowy zostanie każdorazowo naliczona w wysokości niemniejszej niż wynikająca z parametrów Usługi i liczby Kont zgodnie z treścią otrzymanego zamówienia.
   8. Jeśli poszczególne składniki wynagrodzenia nie zostały określone w Cenniku, Strony odrębnie ustalą wynagrodzenie za poszczególne działania.
   9. Z tytułu świadczenia Usług na rzecz Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT tytułem realizacji Umowy w formie elektronicznej, w formacie PDF i doręczenie jej na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail.
   10. Płatności z tytułu Wynagrodzenia Klient może dokonywać przelewem bankowym albo korzystając z innego systemu płatności akceptowanego przez Usługodawcę, np. płatność kartą. Usługodawca może w szczególności udostępnić tzw. płatność single click/one click. w takim przypadku wspomniana płatność może bazować w szczególności na danych zebranych od Klienta w trakcie autoryzacji karty podczas wcześniejszych transakcji. Korzystanie z akceptowanych przez Usługodawcę systemów płatności może wymagać zawarcia przez Klienta odrębnych umów z pośrednikami płatności.
   11. Klient uzyska dostęp do Aplikacji po dokonaniu zapłaty Wynagrodzenia. Za termin zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy.
   12. Kwoty wynagrodzenia Usługodawcy podlegają powiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT).
   13. Jeśli Klient będzie zobowiązany pomniejszyć płatność na rzecz Usługodawcy należną zgodnie z Umową, np. z uwagi na zobowiązania podatkowe wynikające z położenia siedziby Klienta poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, płatność na rzecz Usługodawcy zostanie odpowiednio powiększona, tak aby kwota faktycznie otrzymana przez Usługodawcę odpowiadała kwocie należnej zgodnie z Cennikiem lub ustaleniami Stron.
   14. Wysokość stawek określonych w Cenniku lub ustalonych odrębnie przez Strony może być podniesiona przez Usługodawcę kwartalnie o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwartale poprzedzającym aktualizację wynagrodzenia, zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższa zasada dotyczy zarówno Klientów mających siedzibę w Polsce, jak i mających siedzibę w innym kraju. Usługodawca dostosuje jednostronnie powyższy zapis w przypadku zastąpienia w przyszłości powyższych wskaźników ich odpowiednikami lub zmiany organów właściwych za ich wyliczenie.
   15. Zaktualizowane stawki obowiązują Klienta wraz z początkiem najbliższego Okresu abonamentowego. Usługodawca korzysta z powyższego prawa poprzez uwzględnienie zaktualizowanych stawek w ramach faktury VAT.
  7. Konfiguracja
   1. Usługodawca przeprowadzi Konfigurację w Okresie Konfiguracji. Usługodawca poinformuje Klienta drogą e-mailową o Danych Klienta niezbędnych do przeprowadzenia Konfiguracji po uiszczeniu Opłaty Konfiguracyjnej. Klient niezwłocznie przekaże Dane Klienta potrzebne do przeprowadzenia Konfiguracji.
   2. Klient zobowiązany jest do:
    a) przyjęcia rezultatów prac nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia ich przekazania przez Usługodawcę (przez przekazanie prac Strony rozumieją również umieszczenie ich na nośniku, do którego dostęp ma Klient, w ramach Aplikacji lub inne ich udostępnienie w taki sposób, że Klient może się zapoznać z rezultatami prac), albo
    b) zażądania na piśmie lub w wersji e-mail pod rygorem nieważności w wyżej określonym terminie wprowadzenia poprawek. Jeżeli w tym terminie Klient nie zażąda wprowadzenia poprawek, uznaje się, że nastąpił Odbiór prac bez zastrzeżeń.
   3. Jeżeli Odbiór prac następuje poprzez sporządzenie pisemnego, elektronicznego lub w formie dokumentowej protokołu Odbioru, zgłoszenie poprawek następuje na takim protokole pod rygorem nieważności. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Podpisanie przez Strony protokołu odbioru nie stanowi warunku Odbioru.
   4. W razie zgłoszenia kolejnych poprawek zastosowanie ma procedura Odbioru opisana powyżej. Klient ma prawo do zgłoszenia poprawek maksymalnie dwa razy, po czym Usługodawca dokonuje jednostronnego Odbioru, a dalsze działania i wprowadzanie zmian odbywa się w ramach Prac Dodatkowych.
   5. Strony dopuszczają możliwość warunkowego Odbioru. Warunkowy Odbiór może nastąpić tylko w formie dokumentowej z wykorzystaniem wzoru protokołu załączonego do Regulaminu pod rygorem nieważności. Warunkowy Odbiór musi określać warunki realizacji danego etapu, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może się nie zgodzić na wskazane przez drugą Stronę warunki, jeżeli wydłużają one wykonanie wdrożenia o więcej niż 30 (trzydzieści) dni. Do realizacji uzupełnienia danego etapu stosuje się odpowiednio procedurę Odbioru wskazaną powyżej.
   6. W przypadku, gdy Klient podejmie decyzję o zmianie sposobu wykonania danego Modułu lub po raz drugi odmówi jego Odbioru lub zgłosi uwagi do etapu wdrożenia lub Modułu, w stosunku, do którego nastąpił już Odbiór, Usługodawca przedstawi Klientowi ofertę rzeczowo-finansową na wykonanie Prac Dodatkowych. Po przyjęciu oferty przez Klienta oraz realizacji Prac Dodatkowych przez Usługodawcę, procedura Odbioru opisana powyżej jest powtarzana.
   7. Dokonanie Odbioru przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z określonymi funkcjonalnościami, i że spełniają one jego oczekiwania.
   8. Klient niniejszym upoważnia Koordynatora do przyjęcia rezultatów prac i dokonania Odbioru w jego imieniu.
  8. Prace dodatkowe
   1. Klient może zlecić wykonanie Prac Dodatkowych. Pracą Dodatkową może być w szczególności zamówienie Aplikacji obejmującej zestaw Modułów uzgodnionych z Klientem lub dedykowanych dla niego, dodanie funkcjonalności do już istniejących Modułów lub umieszczenie określonych treści w ramach Aplikacji (np. wzór umowy przesłany przez Klienta lub cennik). Moduły wchodzące w zakres dedykowanej Klientowi Aplikacji ustalane są przez Strony w specyfikacji.
   2. Klient niniejszym upoważnia Koordynatora do składania zamówień na Prace Dodatkowe w jego imieniu.
   3. W przypadku zlecenia wykonania Prac Dodatkowych Strony ustalą:
    a) zakres prac/specyfikację,
    b) harmonogram prac (jeśli nie zostanie ustalony - Usługodawca działa zgodnie z terminami ustalonymi samodzielnie) oraz
    c) jeśli Praca Dodatkowa nie została uwzględniona w Cenniku - odrębne wynagrodzenie. Jeśli wynagrodzenie nie zostanie ustalone i nie wynika z Cennika, a Strony jednocześnie nie ustaliły wprost braku dodatkowej odpłatności za prace - Usługodawcy należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.
   4. Zlecenie Prac Dodatkowych może nastąpić w dowolnej formie (także telefonicznie) i jest wiążące dla Klienta od chwili przesłania zlecenia Usługodawcy. Umowa na wykonanie Prac Dodatkowych zostaje zawarta z chwilą wyraźnego potwierdzenia warunków realizacji prac przez Usługodawcę lub z chwilą przystąpienia do wykonywania prac przez Usługodawcę (np. poprzez wysłanie do Klienta faktury VAT). Decyduje termin wcześniejszy. Do tego czasu Usługodawca nie jest związany przedstawioną ofertą.
   5. Wzór zlecenia Prac Dodatkowych, z którego Klient może, ale nie musi skorzystać, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. w przypadku zlecenia Prac Dodatkowych już na etapie zawierania Umowy zakres prac, specyfikacja, harmonogram oraz dodatkowe wynagrodzenie mogą zostać określone od razu w zamówieniu.
   6. Usługodawca może odmówić przyjęcia zlecenia Prac Dodatkowych. Terminy wskazane w harmonogramie mogą ulec przesunięciu co najmniej o liczbę dni trwania zdarzeń, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają lub utrudniają mu terminowe wykonywanie działań, bez konieczności zmiany harmonogramu.
   7. Strony mogą określić w harmonogramie orientacyjny termin uruchomienia Usług. Jeżeli termin uruchomienia Usług ulega opóźnieniu z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, pozostaje to bez wpływu na termin rozpoczęcia uiszczania opłat abonamentowych zgodnie z Regulaminem.
   8. Dla dochowania przez Usługodawcę terminu ustalonego w harmonogramie wystarczające jest przekazanie Klientowi w ostatnim dniu terminu rezultatów wykonanych prac (przez przekazanie prac Strony rozumieją również umieszczenie ich na nośniku, do którego dostęp ma Klient, w ramach Aplikacji lub inne ich udostępnienie w taki sposób, że Klient może się zapoznać z rezultatami prac).
   9. Do odbioru Prac Dodatkowych stosuje się zasady z punktu 7.2. - 7.8
   10. Wynagrodzenie z tytułu Prac Dodatkowych płatne jest z góry, chyba że Strony wyraźnie ustalą inaczej. Usługodawca z uwagi na charakter zleconych Prac Dodatkowych (np. bieżące, pilne zapotrzebowanie Klienta) może zdecydować o rozliczeniu już po przystąpieniu do prac lub ich wykonaniu. Wynagrodzenie Klient uiszcza w terminie 7 dni od otrzymania faktury. Strony mogą ustalić w formie dokumentowej (pod rygorem nieważności) dedykowane zasady rozliczeń, np. płatność częściami. w pozostałym zakresie zastosowanie znajdują zasady rozliczeń opisane w Regulaminie. w przypadku opóźnienia w płatności Usługodawca może wstrzymać się z realizacją Umowy (bez konsekwencji) do czasu uiszczenia wynagrodzenia, a harmonogram prac w takim przypadku ulega stosownemu przesunięciu.
   11. W przypadku zlecenia Prac Dodatkowych w ramach pierwszego zamówienia opłaty abonamentowe naliczane są zgodnie z punktem 6.6 Regulaminu. Zlecenie Prac Dodatkowych w trakcie obowiązywania Umowy nie wpływa na obowiązek uiszczania opłat abonamentowych, a jeśli wykonanie Prac Dodatkowych wiąże się z podwyższeniem tych opłat - są one naliczane w zaktualizowanej wysokości po zakończeniu Prac Dodatkowych lub po upływie 30 dni od dnia ich zlecenia (w takim przypadku wynagrodzenie obliczane jest przy założeniu parametrów Usługi i liczby Kont zgodnie z treścią otrzymanego zamówienia). Decyduje termin wcześniejszy. Strony mogą ustalić inny termin rozpoczęcia naliczania zaktualizowanych Opłat abonamentowych.
   12. Zgłoszenia dotyczące problemów z funkcjonowaniem Aplikacji w zakresie zestawu Modułów stworzonych/dedykowanych dla Klienta Klient może zgłaszać w ramach Pomocy Technicznej bez gwarancji określonych czasów reakcji i czasów rozwiązania problemu. Salesbook dokłada należytej staranności, aby rozwiązywać zgłoszenia możliwie jak najszybciej. w przypadku wykupienia przez Klienta usługi polegającej na rozszerzonej pomocy technicznej (Opieka Serwisowa Premium/VIP) zgłoszenia dotyczące problemów z funkcjonowaniem Aplikacji realizowane są zgodnie z gwarancjami opisanymi w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
  Rozdział II - Własność intelektualna
  1. Dane klienta
   1. Klient zachowuje własność Danych Klienta. Usługodawca przetwarza je wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, w sposób zgodny z instrukcjami Klienta oraz Regulaminem. Usługodawca nie jest uprawniony do przetwarzania Danych Klienta w celach innych niż wynikające z Regulaminu.
   2. Z chwilą zakończenia obowiązywania Umowy Usługodawca upoważniony jest do usunięcia Danych Klienta oraz wszelkich danych z systemu Aplikacji, również powstałych w wyniku realizacji Usług, w tym danych Użytkowników oraz usunięcia Konta, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
   3. Klient akceptuje, że Usługi są świadc zone przez Usługodawcę przy wykorzystaniu usług Microsoft Azure albo chmury Oracle (lub innej ustalonej przez Strony).
   4. Postanowienia dotyczące zasad działania usług Microsoft, w tym przetwarzania danych (m.in. danych osobowych, Danych Klienta), są określone w aktualnie obowiązujących postanowieniach dotyczących usług Microsoft Azure, dostępnych pod adresem, https://www.microsoft.com/licensing/docs, a które mogą być zmieniane przez Microsoft. Pozostałe warunki świadczenia usług online przez Microsoft dostępne są pod następującymi adresami:
    a) Postanowienia dotyczące Usług Online ("Microsoft Online Services Terms") - aktualizowane comiesięcznie, dostępne pod adresem strony internetowej: https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.
    b) Umowy dotyczące poziomu usług dla usług Online Microsoft (SLA) - aktualizowane comiesięcznie, dostępne pod adresem strony internetowej: https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products.
    c) Wytyczne dotyczące znaków towarowych Microsoft - https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks.
   5. W przypadku ustalenia przez Strony, że Usługi są świadczone przez Usługodawcę przy wykorzystaniu usług Oracle postanowienia dotyczące zasad działania usług chmury obliczeniowej Oracle, w tym przetwarzania danych (m.in. danych osobowych, Danych Klienta), są określone w aktualnie obowiązujących postanowieniach Oracle, dostępnych pod adresem https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/contracts.html oraz dla następujących obszarów: a które mogą być zmieniane przez Oracle.
   6. W odniesieniu do Aplikacji Usługodawca zobowiązuje się, że umożliwi Klientowi skopiowanie Danych Klienta na jego żądanie w terminie 30 dni, licząc od dnia wygaśnięcia Umowy lub zakończenia korzystania przez Klienta z Usług, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie powierzenia, ale nie później niż do dnia, w którym zgodnie z postanowieniami dokumentacji dostawcy usług chmurowych (Microsoft Azure, chmura Oracle, inna wybrana przez Strony) dane Klienta zostaną usunięte przez dostawcę chmury. Klient akceptuje, że Usługi są świadczone przez Usługodawcę przy wykorzystaniu usług chmurowych zewnętrznego dostawcy. Trwałe usunięcie Danych Klienta z chmury obliczeniowej nastąpi zgodnie z dokumentacją danego dostawcy.
  2. Własność intelektualna klienta
   1. Klient gwarantuje, że Dane Klienta nie naruszają prawa, prawem chronionych dóbr osób trzecich, ani też praw własności intelektualnej osób trzecich.
   2. W celu wykonywania Konfiguracji oraz poprawnego świadczenia Usług Klient udziela Usługodawcy na czas trwania Umowy nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji z prawem sublicencji do Danych Klienta (w szczególności majątkowych praw autorskich, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych), na następujących polach eksploatacji:
    a) zwielokrotnianie przez dokonywanie zapisów Danych Klienta na jakichkolwiek nośnikach danych;
    b) wprowadzania do pamięci komputera, do baz danych, sieci multimedialnych czy też jakichkolwiek sieci komputerowych (w szczególności Internet);
    c) za pośrednictwem Użytkownika lub osób upoważnionych przez Klienta wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Danych Klienta w taki sposób, aby osoby wybrane przez Klienta lub Użytkownika mogły mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
    d) prawo wprowadzania zmian do Danych Klienta, w szczególności prawo dokonywania obróbki cyfrowej, adaptacji i modyfikacji zawartości Danych Klienta (przetwarzania) oraz prawo do zezwalania na wykonywanie takich zmian przez podwykonawców Usługodawcy;
    e) zmiany sposobu zapisu Danych Klienta i jego przedstawienia w jakikolwiek sposób uznany za właściwy przez Usługodawcę.
   3. Klient każdorazowo oświadcza i gwarantuje, że:
    a) posiada wyłączne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i pokrewne do Danych Klienta, w zakresie uprawniającym go do udzielenia licencji i gwarantuje, że w okresie obowiązywania Umowy nie utraci, ani nie ograniczy posiadanych praw, ani też ich w żaden sposób ich nie obciąży lub posiada licencje i zgody na korzystanie z tych praw własności intelektualnej na czas świadczenia Usług i w celu ich poprawnego świadczenia od pomiotu upoważnionego do udzielenia takich licencji;
    b) Dane Klienta mogą zostać udostępnione publiczności przez Użytkownika lub osoby upoważnione przez Klienta bez naruszania autorskich praw majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych twórców, a także praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich;
    c) zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń dotyczących Danych Klienta od osób uprawnionych z tytułu praw autorskich lub jakichkolwiek innych, które mogą dochodzić swych praw w związku z wykonaniem przez Usługodawcę Umowy i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia oraz pokrycia pełnych kosztów poniesionych z tego tytułu przez Usługodawcę.
   4. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem dotyczącym Danych Klienta, Usługodawca niezwłocznie przedstawi je Klientowi, który zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować z osobą trzecią i podjąć niezbędne działania celem zażegnania sporu lub zaspokojenia roszczeń osoby trzeciej. Jeżeli z powodu braku działań Klienta Usługodawca będzie zmuszony zaspokoić roszczenia osoby trzeciej lub naprawić szkodę jej wyrządzoną, wówczas Usługodawca skieruje odpowiednie roszczenie regresowe w stosunku do Klienta, który zobowiązany będzie je zaspokoić.
   5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta wadliwych lub błędnych Danych Klienta oraz wszelkich innych informacji, treści, danych oraz ich wpływu na wykonanie Umowy i Konfiguracji.
   6. Klient wyraża zgodę na utworzenie w Instancji testowych profili Użytkownika, do których dostęp będzie posiadał Usługodawca. Usługodawca zobowiązuje się wykorzystywać profile testowe jedynie w celach realizacji Pomocy technicznej.
   7. Klient wyraża zgodę na posługiwanie się znakami towarowymi Klienta przez Usługodawcę oraz na powoływanie się przez Usługodawcę na współpracę z Klientem w materiałach prasowych w celu reklamy i promocji Aplikacji lub Usług, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
   8. Klient zezwala Usługodawcy na sporządzanie utworów zależnych (opracowań) i wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów sporządzonych z wykorzystaniem Danych Klienta oraz przenosi prawo do decydowania o oznaczeniu takich utworów. Powyższe nie dotyczy cenników, prezentacji handlowych oraz podobnych materiałów Klienta, dostarczonych na potrzeby Konfiguracji Aplikacji "pod Klienta".
   9. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu stosuje się odpowiednio w przypadku przekazywania Danych Klienta na potrzeby Prac Dodatkowych.
  3. Własność intelektualna usługodawcy
   1. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z udzieleniem przez Usługodawcę na rzecz Klienta licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji na okres zawarcia Umowy w zakresie Wynagrodzenia. Zakres terytorialny licencji Strony określają na etapie zawierania Umowy, a licencja jest ograniczona do liczby Użytkowników zgłoszonych w zamówieniu przez Klienta. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji:
    a) zwielokrotnienie Aplikacji w pamięci urządzenia końcowego;
    b) korzystanie z Aplikacji zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym, w zależności od wybranej przez Klienta Usługi, do jego instalacji na urządzeniu końcowym, przechowywania go w pamięci urządzenia końcowego oraz do wyświetlania Aplikacji na ekranie urządzenia końcowego).
   2. Udzielenie licencji uprawnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji wyłącznie z wykorzystaniem funkcji w nim udostępnionych przez Usługodawcę w celu standardowego korzystania z Aplikacji z wyłączeniem w szczególności dekompilacji czy rozpowszechniania Aplikacji w zakresie wykraczającym poza uzasadnione i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z Aplikacji.
   3. Usługodawca zastrzega sobie wszystkie prawa do Aplikacji nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny na mocy Umowy. Licencja nie pozwala Klientowi w szczególności na:
    a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Aplikacji, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Usługodawcy,
    b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Aplikacji,
    c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do Usługodawcy do tworzenia własnych produktów i usług,
    d) wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do Usługodawcy w bezprawnym celu lub na niekorzyść Usługodawcy.
   4. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy, co daje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
   5. Klientowi nie przysługują majątkowe prawa autorskie powstałe w trakcie prac związanych z Aplikacją, w tym z wykorzystaniem Danych Klienta, a w szczególności w trakcie wdrożenia, Konfiguracji, Prac Dodatkowych lub innych działań związanych z ulepszeniami, modyfikacjami lub dalszym rozwojem Aplikacji. Strony mogą postanowić inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zakresie dedykowanych rozwiązań przygotowanych indywidualnie dla Klienta.
  Rozdział III - Odpowiedzialność stron
  1. Zgłaszanie naruszeń i reklamacje
   1. Klient, który zauważy dane o bezprawnym charakterze, w szczególności naruszające prawa własności intelektualnej, a znajdujących się w systemie Aplikacji, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę na adres e-mail help@salesbook.com. w razie uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, a wcześniej zawiadomi Klienta, który umieścił na systemie Aplikacji te dane, o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
   2. Usługodawca w takich wypadkach nie odpowiada względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
   3. Klient ma prawo zgłaszać zastrzeżenia w formie reklamacji do korzystania z Aplikacji lub jej funkcjonowania oraz do świadczonych Usługi. Zgłoszenie reklamacyjne powinno pochodzić od Koordynatora Klienta i zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko lub nazwę, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Aplikacji czy Usług, reklamowanego okresu wraz z przedstawieniem okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje przyjmowane są elektronicznie za pomocą adresu e-mail help@salesbook.com. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
   4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. Koordynator Klienta otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym. Usługodawca zastrzega możliwość wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji w uzasadnionych przypadkach.
   5. Za dzień otrzymania reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia w formie elektronicznej.
   6. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych przez Klienta w związku z reklamacją, Klient będzie starał się wyjaśnić wszelkie rozbieżności stanowisk w pierwszej kolejności poprzez procedurę reklamacyjną.
  2. Odpowiedzialność klienta
   1. Klient ponosi odpowiedzialność za działania Użytkownika, które wynikają z funkcjonowania jego Konta. Za całość danych i materiałów dodanych, rozpowszechnianych lub wysłanych przez Klienta lub Użytkownika, w związku z korzystaniem z Aplikacji, jak również za skutki takich działań, odpowiedzialny jest Klient. Działania Usługodawcy w zakresie Danych Klienta umieszczanych w Aplikacji nie obejmują weryfikacji ich legalności. Działania Usługodawcy mają przede wszystkim charakter techniczny.
   2. Ewentualne roszczenia osób trzecich związane z korzystaniem przez Klienta lub Użytkownika z Aplikacji, w szczególności związane z zamieszczonymi i przetwarzanymi przez Klienta treściami, obciążają Klienta, który jednocześnie zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
   3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z:
    a) działaniami lub zaniechaniami Klienta, Użytkownika lub osoby trzeciej, której Klient lub Użytkownik umożliwił dostęp do Aplikacji, w szczególności naruszającymi postanowienia Regulaminu;
    b) brakiem dostępu do Aplikacji wynikłego z przyczyn leżących po stronie Klienta, Użytkownika lub osoby trzeciej której Klient lub Użytkownik umożliwił dostęp do Aplikacji;
    c) udostępnieniem przez Klienta lub Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;
    d) działaniem złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego przez Klienta, Użytkownika lub osobę trzecią, której Klient lub Użytkownik umożliwił dostęp do Aplikacji.
  3. Odpowiedzialność usługodawcy
   1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Aplikację oraz Usługę.
   2. Możliwe są przerwy techniczne w dostępie do Aplikacji związane z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za wynikłe z tego powodu zdarzenia. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta o planowanej przerwie technicznej w terminie nie krótszym niż 48 godzin przed datą, w której planowana przerwa techniczna ma nastąpić, z zastrzeżeniem, że przerwa techniczna nie będzie się odbywać w Godzinach pracy w Dni robocze.
   3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób używania Aplikacji, a w szczególności za sukces handlowy Klienta lub jego brak. Aplikacja ma na celu wyłącznie techniczne ułatwienie przygotowania przez Klienta oferty handlowej dla odbiorców jego produktów lub usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wyliczenia, symulacje, oferty i umowy przygotowane za pośrednictwem Aplikacji, w tym za ich dokładność, prawidłowość i zgodność z aktualnymi przepisami prawa oraz założeniami i wzorami Klienta. Klient powinien każdorazowo sprawdzić i potwierdzić dokładność, prawidłowość i zgodność (z aktualnymi przepisami prawa oraz założeniami i wzorami Klienta) wyliczeń, kalkulatorów, ofert, umów, cenników i innych rozwiązań Aplikacji przed ich wykorzystaniem w ramach swojej działalności.
   4. W przypadku ponoszenia przez Usługodawcę odpowiedzialności jest ona ograniczona do wysokości wynagrodzenia dotyczącego konkretnych Usług, w związku z którymi powstała odpowiedzialność, faktycznie uiszczonego przez Klienta.
   5. W przypadku usług o charakterze ciągłym do określenia odpowiedzialności Usługodawcy zgodnie z powyższym limitem przyjmuje się wynagrodzenie faktycznie uiszczone w miesiącu poprzedzającym wystąpienie zdarzenia, za które odpowiada Usługodawca, a jeżeli w miesiącu poprzedzającym Klient nie uiścił wynagrodzenia, przyjmuje się ostatni miesiąc, w którym miało to miejsce. w przypadku opłat uiszczonych z góry za konkretny okres świadczenia Usług do określenia odpowiedzialności Usługodawcy zgodnie z limitem przyjmuje się kwotę faktycznie uiszczoną przez Klienta podzieloną przez liczbę pełnych miesięcy świadczenia Usług, za które została uiszczona opłata.
   6. Łączny limit odpowiedzialności Usługodawcy za szkody, które wystąpiły w danym roku kalendarzowym, stanowi sumę wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta za okres ostatnich 3 miesięcy świadczenia usług albo za okres faktycznego trwania Umowy, jeżeli jest on krótszy niż 3 miesiące. w przypadku opłat uiszczonych z góry za konkretny okres świadczenia Usług, łączny roczny limit wynosi trzykrotność kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta, podzielonej przez liczbę pełnych miesięcy świadczenia Usług, za które została uiszczona opłata.
   7. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
   8. Usługodawca odpowiada wobec Klienta wyłącznie za szkodę wyrządzoną Klientowi umyślnie.
   9. Niniejszy paragraf kompleksowo reguluje zasady odpowiedzialności Usługodawcy, a Strony wyłączają inne regulacje kodeksowe w tym zakresie, w tym dotyczące rękojmi.
  4. Siła wyższa
   1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy, gdy jest związane ze zdarzeniem pozostającym poza kontrolą Stron, to jest zdarzeniem będącym Siłą wyższą, z zastrzeżeniem, że zdarzenie takie nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia za wykonane Usługi.
  5. Zawieszenie dostępu do usług
   1. Jeżeli Klient nie uiszcza Wynagrodzenia mimo co najmniej 14-dniowego opóźnienia w płatności, Usługodawca uprawniony jest, bez dodatkowego wezwania Klienta do uiszczenia należności, do zawieszenia Usług, w tym zablokowania dostępu do Aplikacji, z możliwością ich ponownego udostępnienia w razie uregulowania należności.
   2. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego powyżej, w sytuacji, gdy Klient opóźnia się z dokonaniem płatności Wynagrodzenia, Usługodawca - od pierwszego dnia po upływie terminu do dokonania płatności - może wyświetlać w Aplikacji widoczny dla wszystkich Użytkowników komunikat, który będzie informował o opóźnieniu w płatności Wynagrodzenia oraz liczbie dni pozostałych do zaktualizowania się uprawnienia, o którym mowa powyżej.
   3. Usługodawca jest uprawniony do wynagrodzenia za okres zawieszenia z tytułu pozostawania w gotowości do świadczenia Usług.
   4. Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w każdym przypadku zawieszenia dostępu do Usług trwającego dłużej niż 14 dni.
  Rozdział IV - Pozostałe postanowienia
  1. Informacje poufne
   1. Zarówno Usługodawca, jak i Klient będą traktować jako ściśle poufne wszelkie dane, informacje i dokumenty, dotyczące działalności gospodarczej lub zawodowej drugiej Strony oraz związane z jej planami marketingowymi, promocyjnymi i handlowymi, pozyskane w sposób bezpośredni, jak i pośrednio podczas realizacji Umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin, a w szczególności wszelkie dane techniczne i handlowe Strony lub jej podmiotów powiązanych oraz ich klientów (tzw. Informacje Poufne). Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uzyskania uprzednio wyraźniej zgody drugiej Strony.
   2. Zobowiązanie do zachowania poufności i jej ochrony ma zastosowanie niezależnie od tego, czy Informacje Poufne były przekazane ustnie czy na piśmie czy w innej formie lub postaci.
   3. Dostęp do Informacji Poufnych mogą mieć wyłącznie osoby, którym takie informacje są potrzebne w celu prawidłowej realizacji celów Umowy oraz które zostały poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz o obowiązkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
   4. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa, dotyczy okresu trwania Umowy, jak i okresu 3 (trzech) lat od daty jej wygaśnięcia wskutek rozwiązania, wypowiedzenia bądź wskutek upływu terminu, na jaki ją zawarto, co nie wyłącza zobowiązania Klienta do niewykorzystywania tajemnic przedsiębiorstwa Usługodawcy również po tym okresie (o ile nadal będzie w ich posiadaniu).
   5. Strony zapewnią przestrzeganie powyższego zobowiązania do zachowania poufności przez wszystkie osoby je reprezentujące oraz powiązane z nimi w jakikolwiek sposób osoby trzecie, które dzięki tej stronie mogły zapoznać się z Informacjami Poufnymi.
   6. W przypadku dostarczenia w ramach Umowy przez Usługodawcę niezbędnego know-how wraz z umożliwieniem wykorzystania go przez Klienta następuje to na zasadzie licencji (licencja know-how) przyznanej wyłącznie na potrzeby korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i wyłącznie przy współpracy z Usługodawcą (i przez ten okres). Obejmuje to wszystkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, handlowe dotyczące bazy klientów / kontrahentów lub inne posiadające wartość gospodarczą.
  2. Działania informacyjne
   1. W ramach wynagrodzenia opisanego w Umowie Klient udziela Usługodawcy zgody na wykorzystywanie w celu marketingu produktów i usług Usługodawcy informacji o współpracy z Klientem, w tym również na wykorzystywanie w tym celu znaków towarowych lub innych oznaczeń Klienta (upoważnienie / licencja w niezbędnym zakresie uzasadnionym ww. celem). Usługodawca będzie uprawniony do podjęcia działań informacyjnych i marketingowych, takich jak np. "case study" dotyczące realizacji Umowy, w tym działania Aplikacji u Klienta. Klient może uczestniczyć w działaniach uzgodnionych przez Strony (np. wywiad).
   2. Usługodawca może udostępnić informację o współpracy z Klientem w szczególności w ramach takich działań jak: (i) internet marketing, (ii) event marketing; (iii) działania reklamowe z wykorzystaniem środków masowego przekazu lub (iv) skierowane do konkretnego klienta, m.in. informacje zawarte w ulotkach, katalogach ofertowych itp.
   3. Usługodawca oświadcza, że jego działania będą realizowane z zachowaniem odpowiednich standardów i dołoży starań, aby znaki towarowe czy oznaczenia Klienta były wykorzystywane w pozytywnym dla wizerunku Klienta kontekście.
   4. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują przez okres obowiązywania Umowy. Po tym okresie stają się one umową zawartą na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia (na piśmie pod rygorem nieważności), ze skutkiem na koniec miesiąca.
  3. Zmiana regulaminu
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i jego załącznikach. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 (czternastu) dni od ich publikacji na stronie internetowej Usługodawcy lub od dnia ich udostępnienia Klientowi. Salesbook może ustalić późniejszy moment wejścia w życie konkretnych zmian, o czym poinformuje o Klienta. Klient ma prawo w tym terminie wypowiedzieć Umowę i w takim wypadku Umowa w jej dotychczasowym brzmieniu ulega rozwiązaniu wraz z upływem terminu wypowiedzenia. Zmiana Regulaminu i ewentualne wypowiedzenie pozostają bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Usługodawcę Umów w zakresie: (a) wdrożenia Aplikacji obejmującej zestaw modułów uzgodniony z Klientem lub dedykowanych dla niego; (b) dokonania Konfiguracji; (c) wykonanych Prac Dodatkowych.
   2. W każdym przypadku zmieniony Regulamin obowiązuje Klienta i stosuje się jego postanowienia do Umowy najpóźniej wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego.
   3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
    a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenia objęte Umową, w tym wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
    b) zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana względami technicznymi, gospodarczymi lub technologicznymi, w tym rozwojem Aplikacji;
    c) zmiana zakresu lub świadczenia Usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług.
   4. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian Cennika, o czym poinformuje Klienta zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Nowy Cennik obowiązuje Klienta wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego, z zastrzeżeniem ust. 19.6. poniżej. Zmiany Cennika mogą wynikać w szczególności z ulepszenia Usług, wzrostu kosztów lub wzrost wynagrodzenia specjalistów na rynku usług IT.
   5. Zmiany nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian.
   6. Usługodawca może aktualizować Cennik w każdym czasie w przypadku zmian cen dokonanych przez podmioty dostarczające infrastrukturę chmurową na potrzeby Aplikacji (np. zmiana w cenniku Microsoft lub Oracle). w takim przypadku Klient zostanie poinformowany o aktualizacji cen nie później niż w terminie 7 dni przed dniem wejścia w życie zmienionej stawki. Zmienione ceny wchodzą w życie każdorazowo nie później niż w dniu ich wprowadzenia przez dostawcę infrastruktury chmurowej.
   7. Usługodawca poinformuje Koordynatora Klienta o zmianach Regulaminu i Cennika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Postanowienia końcowe
   1. Klient zobowiązuje się poinformować osoby, których dane udostępnia Usługodawcy, w tym Koordynatora Klienta, o treści klauzuli informacyjnej dostępnej online pod adresem: w języku polskim: /pl/rodo/ w języku angielskim: /gdpr/ (przed udostępnieniem danych) oraz o jej ew. aktualizacjach. Na żądanie Usługodawcy Klient przedstawi dowód spełnienia tego zobowiązania. Klient zapewni, aby w razie potrzeby (np. z uwagi na obywatelstwo pracownika) przekazanie klauzuli informacyjnej RODO uwzględniało zrozumiałą dla odbiorcy wersję językową. Klient, który jest osobą fizyczną, oświadcza, że przed przekazaniem Salesbookowi swoich danych osobowych zapoznał się z klauzulą informacyjną opublikowaną pod ww. adresem WWW.
   2. W wypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie uchybia to obowiązywaniu Regulaminu w pozostałej części.
   3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. w zakresie, w jakim jest to dozwolone, wprost wyłącza się stosowanie przepisów prawa międzynarodowego oraz przepisów prawa obcego. w przypadku, gdyby do Umowy w sposób bezwzględny miało mieć zastosowanie prawo międzynarodowe lub obce, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o tym fakcie. w przypadku niepoinformowania Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
   4. Klient nie może bez zgody Usługodawcy przenieść jakiejkolwiek wierzytelności związanej z Umową na osobę trzecią ani potrącić jakiejkolwiek swojej wierzytelności z wierzytelnością Usługodawcy związaną z Umową. Zgoda musi zostać wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
   5. Klient zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących importu/eksportu treści, usług lub sprzętu. Klient zobowiązuje się nie przekazywać treści, usług lub sprzętu związanego z Umową do osób z krajów wspierających terroryzm, zgodnie ze stanowiskiem organów europejskich, Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki. Klient oświadcza także i gwarantuje, że nie znajduje się pod kontrolą ani nie jest obywatelem ani rezydentem takiego kraju.
   6. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. w razie braku porozumienia spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. Jeśli Klienta ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Strony niniejszym postanawiają, że wynikłe z Umowy lub w związku z nią sprawy zawsze podlegają jurysdykcji sądów polskich.
   7. Jeśli Umowa została zawarta w dwóch lub więcej wersjach językowych lub została przetłumaczona na jakikolwiek inny język niż język polski, tekst w języku polskim ma znaczenie rozstrzygające (w tym w zakresie znaczenia określonych pojęć użytych w Umowie).

  Archiwalne wersje regulaminu dostępne za pośrednictwem help@salesbook.com. Kliknij tutaj, aby pobrać Regulamin w wersji PDF.

   Lista załączników
  1. Wzór zamówienia
  2. Wzór zlecenia prac dodatkowych
  3. Wzór protokołu odbioru
  4. Opieka Serwisowa
  5. Umowa powierzenia
  6.  Cennik (udostępniany na etapie zawierania Umowy)
 • Jesteśmy polsko-brytyjskim startup-em rozwijającym system do prowadzenia skutecznych rozmów handlowych.

  Salesbook to innowacyjne narzędzie sprzedażowe i prezentacyjne dla zespołu sprzedawców mobilnych, których zadaniem jest dotarcie do klienta, analiza jego potrzeb oraz zaprezentowanie i konfiguracja produktu. System powstał w Polsce i z pomocą zewnętrznych inwestorów Venture Capital wychodzimy na szerokie wody. Już dziś z naszego rozwiązania korzystają renomowane firmy międzynarodowe w Polsce i za granicą.