fbpx
 

Polityka prywatności dla akcjonariuszy

Polityka prywatności dla akcjonariuszy

Polityka prywatności dla akcjonariuszy

Niniejsza Polityka prywatności jest kierowana do:

 • akcjonariuszy, ich pełnomocników, reprezentantów, osób współuprawnionych do akcji,
 • osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu do rejestru akcjonariuszy.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Salesbook SA (KRS: 0000867947).

Kontakt

Kontakt z firmą Salesbook SA jest możliwy z wykorzystaniem różnych kanałów:

 • formularz kontaktowy dostępny na stronie: /pl/kontakt/
 • adres e-mail: info@salesbook.com
 • telefon kontaktowy: +48 22 300 18 95
 • pisemnie na adres: Aleja Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw: info@salesbook.com.

Cel, podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych

 1.  
  • Cel: prowadzenie rejestru akcjonariuszy i realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych,
  • podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO wykonanie obowiązków prawnych tj. art. 3281 § 2 i nast. Kodeksu spółek handlowych,
  • okres: do czasu wykreślenia z rejestru akcjonariuszy.
 2.  
  • Cel: marketing bezpośredni,
  • podstawa: art. 6 ust. 1 lit. RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. zwiększenie dochodów i wizerunek,
  • okres: do czasu wykreślenia z rejestru akcjonariuszy lub do momentu wniesienia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu.
 3.  
  • Cel: dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
  • podstawa: art. 6 ust. 1 lit. RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. obrona interesów,
  • okres: 6 lat od czasu wykreślenia z rejestru akcjonariuszy.

Informacja na temat wyrażenia zgody

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne, a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu tj. dostawcy usług IT oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w szczególności podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, tj. Domowi Maklerskiemu Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom usług i narzędzi informatycznych niezbędnych do realizacji celów przetwarzania, usługodawcom hostingowym, bankom, dostawcom usług płatniczych, podmiotom zapewniającym usługę prawną oraz współpracownikom Administratora.

Możliwe jest przekazanie danych do państwa trzeciego, w sytuacji gdy, którykolwiek z podmiotów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, dokonuje przetwarzania danych w państwie trzecim oraz wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wymogi prawne, tj. Komisja Europejska dokonała stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony lub z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w przypadku posiadania właściwych zabezpieczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych

Podanie następujących danych jest obowiązkowe:

 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania albo adres do doręczeń,
 • adres poczty elektronicznej, jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Ponadto, dla akcjonariuszy obowiązkowe jest podanie następujących danych:

 • wartość nominalna, seria i numer, rodzaj posiadanych akcji i inne informacje dotyczące akcji lub ustanowienia praw na akcjach;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i służy zapewnieniu lub ułatwieniu wykonania praw akcjonariuszy, osób współuprawnionych do akcji, lub osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu.

Informacja na temat plików cookies

Witryna internetowa Salesbook SA dostępna pod adresem https://www.salesbook-app.com korzysta z plików cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania aplikacji Salesbook oraz umożliwiające dłuższy czas pracy dla użytkownika w aplikacji.

Pliki cookies w określonych okolicznościach mogą stanowić dla nas dane osobowe. Co do zasady nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w zainstalowanych plikach cookies. Informacje te są przechowywane w formie anonimowej. Niemniej, jeżeli użytkownik dokona rejestracji i zaloguje się, to będziemy mieć możliwość zestawienia informacji dotyczących logowania z danymi pochodzących z plików cookies.

Używane przez Aplikację pliki są to tzw. cookies sesyjne, co oznacza, że są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Te cookies są obowiązkowe i niezbędne, aby funkcjonalności aplikacji działały poprawnie.

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na poziomie przeglądarki. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na korzystanie przez nas plików cookies, ma możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki tak, by pliki cookies były usuwane lub automatycznie blokowane. Niemniej jednak zmiana tych ustawień może skutkować utratą możliwości korzystania z naszej aplikacji.