fbpx

Black Friday

 • Black Friday
  w Salesbooku!

  Skorzystaj z 50% zniżki na wdrożenie aplikacji Salesbook PV. Zamiast 2950 zł teraz zapłacisz tylko 1475 zł.

  Nie czekaj, promocja trwa tylko do najbliższego poniedziałku.
  Wypełnij formularz
  i weź udział w promocji.

  • Liczba sprzedawców
  • Potwierdź, że nie jesteś robotem
   Wyślij zgłoszenie »
   Wysyłanie

Regulamin promocji Black Friday

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Black Friday (dalej: „Promocja”).
  2. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego postanowień, a ponadto wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach związanych z wzięciem udziału w Promocji.
  3. Organizatorem Promocji jest Salesbook SA z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000867947, numer NIP 5170375196, (dalej: „Usługodawca”).
  4. Promocja trwa w okresie od dnia 26 listopada 2021 r. do dnia 29 listopada 2021 r.
  5. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej: www.salesbook-app.com/pl/black-friday/, za pośrednictwem której możliwe jest uczestnictwo w Promocji.
  6. Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 rok o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 z późń. zm.).
 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
  1. W Promocji może wziąć udział podmiot, który spełnił łącznie poniższe warunki:
   1. jest przedsiębiorcą w myśl art. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2019 r. prawo przedsiębiorców (dz. U. 2018, poz. 646 z późn. zm.),
   2. na dzień wypełnienia Formularza rejestracyjnego, o którym mowa w pkt. 2.1.3. Regulaminu poniżej nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawartej z Usługodawcą lub Salesbook spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000617185, NIP 5170375196,
   3. dokona zgłoszenia do Promocji w okresie od dnia 26 listopada 2021 r. do dnia 29 listopada 2021 r. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej: www.salesbook-app.com/pl/black-friday/ (dalej jako: „Formularz rejestracyjny”) poprzez:
    1. prawidłowe i kompletne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego,
    2. złożenie oświadczeń niezbędnych do wzięcia udziału w Promocji, w tym zaakceptowanie Regulaminu,
   4. po dokonaniu zgłoszenia w Promocji, na zasadach określonych w pkt. 2.1.3. Regulaminu powyżej zawrze w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. z Usługodawcą umowę wdrożenia i wykorzystania aplikacji Salesbook PV (dalej jako: „Umowa”), której warunki określa regulamin Salesbooka dostępny pod adresem: www.salebook-app.com/pl/regulamin/ (dalej jako: „Uczestnik”)
  2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji jeden raz.
  3. Wadliwe zgłoszenie do Promocji poprzez nieprawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, tj. w sposób niepełny lub poprzez umieszczenie nieprawdziwych danych, nie będzie uwzględniane.
 3. NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
  1. Nagrodą Promocji jest rabat uprawniający do skorzystanie ze zniżki na Konfigurację Aplikacji Salesbook PV w stosunku do ceny określonej w Cenniku przesłanym przez Usługodawcę wraz z propozycją zawarcia Umowy w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) (dalej jako: „Nagroda”).
  2. Rabat przyznawany jest Uczestnikowi, który spełni wymagania określone w pkt. 2.1.1 – 2.1.3. Regulaminu.
  3. Weryfikację prawa Uczestnika do uzyskania Nagrody zostanie przeprowadzona przez Usługodawcę na podstawie danych przekazanych przez Uczestnika.
  4. Po dokonaniu rejestracji Uczestnika za pośrednictwem Formularza rejestrowego do Promocji oraz weryfikacji przez Usługodawcę spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt. 2.1.1. – 2.1.3 Regulaminu powyżej, Usługodawca prześle na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika potwierdzenie uczestnictwa w Promocji oraz w terminie nie dłuższymi niż 3 dni od dnia przesłania potwierdzenia uczestnictwa w Promocji skontaktuje się z Uczestnikiem w celu zawarcia Umowy, przesyłając propozycję jej zawarcia.
  5. Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z Nagrody w przypadku, gdy zawarcie Umowy nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.
  6. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Nagrody na podmioty trzecie.
 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Uczestnik Promocji uprawniony jest do zgłaszania reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji należy zgłaszać na adres e-mail: sales@salesbook.com z dopiskiem „Reklamacja” w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia zakończenia Promocji.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail reklamującego, opis i przyczyny reklamacji.
  3. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w tej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.
 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Promocji jest Usługodawca.
  2. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia w Promocji i otrzymania Nagrody.
  3. Uczestnik wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem uczestniczenia w Promocji i przyznania Nagrody.
  4. W zakresie w jakim, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda Uczestnika, Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
  5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji uprawnienia do otrzymania Nagrody, wydania nagrody oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji Uczestnika
  6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawdo do udostępnienia lub przekazania danych osobowych uczestnika Promocji podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym Usługodawcę w działalności niezbędnej do organizacji Promocji, z szczególnym uwzględnieniem dostawców narzędzi informatycznych.
  8. Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez okres 1 roku od dnia zakończenia (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Ponadto dane księgowe mogą być przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu w okresie trwania Promocji. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie: www.salesbook-app.com/pl/black-friday/.
  2. Regulamin w nowym brzmieniu ma zastosowanie w stosunku do nowych Uczestników.
  3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Usługodawcy.